ПРИРОДА ВО СЛУЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Земјоделско производство со висока природна вредност:


Концептот кој ги заштитува природата и биодиверзитетот, а во исто време обезбедува одржливо производство на храна и развој во руралните заедници.

Зошто е важен за земјоделието концептот на земјоделско производство со висока природна вредност?


Првенствено затоа што подразбира зачувување на традиционалните земјоделски системи со низок интензитет (мали и средни фарми). Многу загрозени живеалишта и видови, зависат од некои традиционални земјоделски практики кои овој концепт се обидува да ги заштити и поддржи.


Подетално

10 НАЈДОБРИ ПРОЕКТИ НА ЗАПАДНИОТ БАЛКАН

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

ПОДЕТАЛНО
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

ПОДЕТАЛНО
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот

Асоцијација на земјоделци, Србија

ПОДЕТАЛНО
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО,

Координатор на проектот

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

ПОДЕТАЛНО
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

ПОДЕТАЛНО
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот

Здружение "Феномена", Србија

ПОДЕТАЛНО
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

ПОДЕТАЛНО
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

ПОДЕТАЛНО
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

ПОДЕТАЛНО
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

ПОДЕТАЛНО

Кликнете на земјата за подетални информации за моменталната состојба и потенцијалот за развој на земјоделското производство со висока природна вредност

* Ова име не е во спротивност со статусот и е во согласност со Резолуцијата на Советот за безбедностна Обединетите нации1244 и мислењето на Меѓународниот суд на правда за декларацијатаза независност на Косово

Србија Косово * Црна Гора Албанија SEVERNA
MAKEDONIJA

Западен Балкан
Плодна почва за земјоделско производство со висока природна вредност

Во повеќето делови на Западниот Балкан, земјоделството е најважната економска гранка. Со векови наназад земјоделците го користатвисокиот природен потенцијал на овој регион за извршување на разни земјоделски дејности. Земјоделското земјиште во оваа област зафаќа 40% од територијата, а сточарството и поледелството, како два основни столба, во оваа област се длабоко вкоренети во секој сегмент на општеството.

Западниот Балкан, со своето извонредно богатство на растителниот и животинскиот свет, е еден од најбогатите делови на Европа во однос на биодиверзитетот. Постојат голем број на ендемични видови (видови кои живеат само во Западниот Балкан) и карактеристични живеалишта, од кои голем дел се од европско или глобално значење за зачувување. Густината на населеност на различните видови на животни наведени во Црвената листа со загрозени видови е два до четири пати поголема отколку во 15 постари земји членки на ЕУ (EEA, 2010).

ПОДЕТАЛНО

ПРИМАЈТЕ ВЕСТИ ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

Top