за проектот

O projektu

Регионалниот проект “Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетот на организациите награѓанското општествоза јавно застапување и развивање на политики на Западниот Балкан“ насочен е кон зајакнување на капацитетот на организациите награѓанското општествоза јавно застапување и изработка на регионална политика во областа на одржливото земјоделство, заштита набиодиверзитетоти благосостојбата на животните на Западниот Балкан.

ТОА ГО ПОСТИГНУВАМЕ ПРЕКУ:

      1) Зајакнување на организациите награѓанското општествоза јавно застапувањепреку посебна Grant&Trainig програма чија цел е реализација на обука организациите награѓанското општествово областа на организациониот развој и јавно застапување, давање на менторска поддршка на организациите за развивање на проекти за јавно застапување во областа на одржливото земјоделство и финансирање на најдобритепроекти.
      2) Изработка на рамковен предлог на регионалната политика за заштита на биодиверзитетоти благосостојбата на животните во земјоделството на просторот на Западниот Балкан. Oваа задача ја реализира Регионалната работна платформа која ги обединува државните органи, граѓанскиот сектор и научната заедница.
      3) Информирање и вклучување на јавноста преку организирање на обука за претставниците на медиумите и изработка на едукативни материјали за социо-економската корист од одржливото земјоделство, заштита на биодиверзитетоти благосостојбата на животните.

Покрај тоа, низ овој проект се реализираат две важни истражувања за капацитетите на OCD, oдносно ставовите на јавноста за граѓанскиот сектор во областа на земјоделието и заштитата на животната средина напросторот на Западниот Балкан.

Top