партнери

O projektu

Проектот е реализиран од страна на регионалниот конзорциум на организациите награѓанското општествоод Aлбанија (Институт за политика за животна средина - IEP), Поранешна Југословенска Република Македонија (FLOROZON), Косово* (NGO AKTIV) и Црна Гора (Центар за заштита и проучување на птици –CZIP), предводен од Организацијата за почитување и грижа за животни – ORCA од Србија.

Покрај партнерските организации во реализацијата на проектот вклучени се уште 15 придружни партнерски надлежни и научни институции и OCD од територијата на Западниот Балкан, и тоа Србијa: Група за институционална поддршка на руралниот развој, Министерство за земјоделство и животна средина (MЗЖС); Управа за ветерина, MЗЖС; Aгенција за заштита на животната средина (MЗЖС); Црна Гора: oпштинa Tиват; Биотехнички факултет, при Универзитетотво Црна Гора; Поранешна Југословенска Република Македонија: Министерство за животна средина и просторно планирање; Земјоделски факултет при Универзитетот Кирил и Методиј, Скопје; Алијанса на задруги во Македонија; Aлбаниja: Агенција за рурален и земјоделски развој; општина Кукес; Регионална дирекција за земјоделство - Дибер; Косовo *: Министерство за земјоделство, шумарство и рурален развој; Регионална агенција за развој - Север; Министерство за економски развој.

ORCA

ORCA

ORCA е организација на граѓанско општество која им помога на заедниците во Србија и на Западниот Балкан да се грижат за природата и за благосостојбата на животните,со што обезбедуваатсоцијален и економски развој.
Посетете го веб сајтот: www.orca.rs

IEP

Institut za politiku životne sredine (IEP)

Институт за политиката за животна средина (IEP) е невладина непрофитна организација за заштита на животната средина која е посветена на унапредување на еколошката одржливост во Албанија преку политики, проекти, програми за подигнување на свеста, развој и ширење на информации.
Посетете го веб сајтот: iep-al.org

FLOROZON

Centar za demokratiju u oblasti životne sredine FLOROZON

Центар за демократија во областа на животната средина FLOROZON се занимава со развој на демократијата во областа на заштита на животната средина и се залага за реформа на политиката за заштита на животната средина.
Посетете го веб сајтот: florozon.org.mk

AKTIV

AKTIV

AKTIV е организација на граѓанско општество чија цел е да овозможи значително вклучување на заедницата на косовските Срби во изградбата на партиципативна, мирна и просперитетна иднина на регионот.
Посетете го веб сајтот: www.ngoaktiv.org

CZIP

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP)

Центар за заштита и проучување на птици (CZIP) се занимава со заштита на птици и на останати растителни и животински видови, нивните живеалишта и со мониторинг на биодиверзитетот на Црна Гора, со едукација на граѓаните, полуларизација на научните истражувања, како и со соработка со други организации во земјата и во странство.
Посетете го веб сајтот: www.birdwatchingmn.org


* Ова име не е во спротивност со статусот и е во согласност со Резолуцијата на Советот за безбедностна Обединетите нации1244 и мислењето на Меѓународниот суд на правда за декларацијатаза независност на КосовоTop