Јавно застапување

Javno zastupanje

ЈАВНОТОЗАСТАПУВАЊЕ Е КЛУЧНА АЛАТКА КОЈА ЦИВИЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЈА КОРИСТАТ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ПОСАКУВАНИТЕ СОЦИЈАЛНИ ПРОМЕНИ


Постојат голем број на дефиниции за јавно застапување, но сите ја вклучуваат идејата за промена на моменталниот статус во врска сотемите од јавен интерес, преку процесот на менување на политиките и прописите, но и на ставовите, однесувањето и практиките на сите релевантни актери за одредена тема.

Јавното застапување е планирана акција насочена кон промена на законите, политиките или убедувањата, ставовите и однесувањето на граѓаните со цел да се постигнат некои одржливи промени.

СТРАТЕШКОТО ПЛАНИРАЊЕ Е ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА УСПЕШНОТО ЈАВНОЗАСТАПУВАЊЕ

За да ја остварат својата цел, граѓанските организации можат да усвојат различни стратегии. За да се избере соодветна стратегија, неопходно е да се разбере проблемот, тоа се постигнува со анализа на ситуацијата, заинтересираните страни и односот помеѓу моќта, силата, слабоста и капацитетот те. со идентификација на потенцијалните сојузници и противници. Врз основа на анализата на ситуацијата, организациите создаваат остварливи цели, односно изработуваат планови за постигнување на овие цели.

Постојат повеќе јавни стратегии за застапување кои организациите можат да ги применат: стратегии, едукации, соработка, убедувања, конфронтации и други.

Значењето на стратегијата е во тоа што овозможува следење на сопствените успеси и пречки, но и во шансите кои можат да се појават, навремена реакција или адаптација на плановите во согласност со настанатитепромени.

Јавното застапување доведува до промени на повеќе нивоа:

      1. Демократски промени - каде што граѓаните ја разбираат својата моќ и ја користат за да влијаат врз процесите на донесување одлуки. Јавната застапеност ги прави јавните процеси разбирливи за граѓаните и ги мотивира да ги разберат и усвојат одредените вредности, те. да се водат за остварување на социјалната, а не на личната корист.
      2. Промени на ниво на политики и регулативи - проблемот што го идентификувале граѓаните се решил со менување на законската регулатива, креирањето политики и слично.
      3. Системска промена - кога самиот процес на донесување одлуки станува потранспарентен, ги вклучува граѓаните, а носителите на одлуки се одговорни за своите постапки.

ОДРЖЛИВОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО СЕ ПРЕПОЗНАВА КАКО НАЧИН РАЗЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ ВО ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ДА СЕ СМИРАТ И ДА СЕ ИЗБАЛАНСИРААТ

Прехранбената индустрија е сложена група на активности која опфаќа различни интереси - интереси на земјоделските производители, преработувачи, откупувачи и другите бизниси собрани околу прехранбената индустрија, потоа, интересите на потрошувачите, локалните заедници, интересите на благосостојбата на животните и заштитата на животната средина.

За да може на Западниот Балкан земјоделството да стане одржливо, потребно е да се усогласат прописите на земјите од Западниот Балкан со прописите на Европската Унија, но и да е изменат традиционалните модели на однесување на актерите во рамките на прехранбената индустрија. Овие актери треба да се упатат дека постојат реални економски и социјални користи на одржлив начин на работење во земјоделството, односно да се зајакнат, овие користи и да се остварат.

Ова може да го постигнат само јаките граѓански организациина Западниот Балкан, кои, преку јавно застапување, се во позиција да влијаат на политиките и прописите и кои имаат доволно моќ и капацитет долгорочно да ги одржат овие промени.

За да можат политиката и прописите да се применуваат, граѓанскитеорганизации мора да придонесат за трансформација на културата на општеството, така што членовите на заедницата да ги поддржат овие промени и да ги заживеат во практиката. Тие мора да влијаат на клучните ставови, однесувањето и културата на општеството, со испраќање на единствена порака дека одржливото земјоделство е од големо значење за одржлив Балканот.Top