GRANT & TRAINING - КОМАСАЦИЈА ВО СЛУЖБА НА ОДРЖЛИВОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

GRANT & TRAINING - KOMASACIJA U SLUŽBI ODRŽIVE POLJOPRIVREDE

"Зголемување на земјоделското земјиште како алатка за одржлив развој на земјоделството" е проект имплементиран од страна на здружението QSK NATYRA од Албанија со своите партнери со цел да остварување на предуслови за конструктивен дијалог базиран на знаење меѓу носители на одлуки на национално ниво и граѓанските организации, на тема зголемување на земјоделско земјиште во Албанија. Проектот ќе развие модел на комасација на пример на општината Фиер во Албанија.

Проектот го финансира Европската Унија во рамките на регионалниот проект "Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциумOCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Поранешна Југословенска Република Македонија) , AKTIV (Косово *), CZIP (Црна Гора), предводен од орг. ORCA (Србија).

Фрагментацијата на земјоделското земјиште со просечна површина на парцелите од околу 1,75 ha е еден од најзначајните земјоделски проблеми во Албанија, што доведе до намалување на земјоделското производство и плодноста на земјиштето, губењето на земјиштето и економските проблеми, како што се зголемените трошоци за производство. Овој проект создава модел на комасација, односно зголемување на земјиштето, на пример на една општина во Албанија, која иницира дијалог за Националната стратегија за зголемување на земјиштето и дава препораки за подобрување на неговиот нацрт.Погледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top