GRANT & TRAINING - АКТИВНА АГРО-ЈАВНОСТ

GRANT & TRAINING - AKTIVNA AGRO-JAVNOST

Целта на проектот "Активна агро јавност" беше да придонесе кон воспоставување на одржливо управување со зелениот отпад од земјоделското производство во регионот на Бококоторскиот залив, преку активно учество на граѓанското општество во процесите на донесување одлуки, спроведување на политики и прописи на локално ниво и промовирање на одржливо земјоделско производство.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ:

1. Унапредени локални планови за управување со отпад и мерки за одржливо управување со зелениот отпад од земјоделското производство

  • Се спроведе анализа за успехот на управувањето со зелениот отпад од земјоделското производство на фармите, а резултатите од анализата се искористија при јавното застапување за унапредување на локалните планови за управување со отпад.
  • Локалните планови за управување со отпад се изменети во општините Котор, Тиват и Хергег Нови благодарение на јавното застапување спроведено преку проектот, со тоа што ќе вклучат одржливо управување со зелениот отпад (компостирање).
  • Изменета е Одлуката на локалните самоуправи на Котор и Тиват за мерките за поддршка на земјоделските производители. Овие две општини помеѓу мерките за поддршка ја дефинираа и мерката за поддршка на програми за одржливо управување со зелениот отпад од земјоделското производство.
  • Потпишан и усвоен е Меморандум за соработка помеѓу општините Котор, Тиват и Херцег Нови и Еко Центарот ДЕЛФИН и партнерите во проектот. Со овој документ, потписниците се обврзаа да работат на подобрување на управувањето со зелениот отпад од земјоделското производство - компостирање, едукација на земјоделските производители за одржливо земјоделство.

2. Зајакнати капацитети на земјоделските производители во Бококоторскиот залив за компостирање

  • Реализирана е обука за земјоделските производители за одржливо управување со зелениот отпад од земјоделското производство – компостирање.
  • Систем за компостирање на своите фарми се обврзаа да воспостават 45 земјоделски производители, корисници на програмата за обука. Тие добија на подарок компостери, а во текот на воспоставување на системот на компостирање, имаа советодавна поддршка и мониторинг од страна на Еко центарот Делфин. Сите корисници успешно го воспоставија системот на компостирање, а во текот на проектот, повеќето успешно произведоа компост.
  • Изработени се брошури за одржливо управување со зелениот отпад од земјоделското производство – компостирање и добрата земјоделска практика, како и прирачникот „Календар на земјоделски работи“. Овие материјали се наменети за да им помогнат на земјоделците при воспоставување на системот за компостирање.

Проектот го реализираше организацијата „Eко Центар ДЕЛФИН“ од Црна Гора, со поддршка на партнери и соработници. Финансиран е од страна на Европската унија во рамките на регионалниот проект „Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциум OCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Северна Македонија), AKTIV (Косово*), CZIP (Црна Гора), предводена од организацијата ORCA (Србија).

Превземете ја проектната постер презентација.

За повеќе информации посетете го сајтот на здружението “Eко Центар ДЕЛФИН”

*Ова име не е во спротивност со статусот и е во согласност со Резолуцијата на Советот за безбедностна Обединетите нации 1244 и мислењето на Меѓународниот суд на правда за декларацијатаза независност на КосовоПогледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top