GRANT & TRAINING - ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПЕЈЗАЖ

GRANT & TRAINING - OBNOVA TRADICIONALNOG POLJOPRIVREDNOG PEJZAŽA

Проектот "Обнова на традиционалниот земјоделски пејзаж за одржливо земјоделство - AGRISCAPE&MЕ" има за цел да придонесе за развојот на одржливото земјоделство преку залагање за обнова, зачувување и унапредување на традиционалниот земјоделски пејзаж, како дел од севкупниот културен пејзаж во Црна Гора.

Почнувајќи од поширокото разбирање на наследство што „ги опфаќа сите аспекти видови на животната средина како резултат на интеракцијата на човекот и просторот низ времето", културниот пејзаж претставува најширока и сеопфатна категорија на културно наследство. Важен дел од културниот пејзаж е традиционалниот земјоделски пејзаж, кој опфаќа голем дел од просторот на Западниот Балкан, вклучувајќи ја и Црна Гора. Традиционалните земјоделски пејзажи се создавале во текот на историјата преку различни земјоделски активности на луѓето на одредена област. Овие пејзажи придонесуваат за создавање на локалните култури и идентитети, како и на вредностите на вкупниот културен пејзаж и претставуваат основни средства на една територија.

Проектот AGRISCAPE&MЕ придонесува за разбирање на вредностите и заштитата на традиционалните земјоделски пејзажи во Црна Гора односно нивното соодветно управување, преку спроведување на пилотпроекти за заштита на традиционалнитеземјоделски пејзажи во селото Горња Ластва на Врмац. Преку овој проект, ќе се воспостави платформа на релевантните актери во областа на земјоделството, културното наследство, пејзажот и планирањетокои со изработка на препораки за подобрување на правната и институционалната рамка за заштита, планирање и управување на традиционалниот земјоделски пејзаж, ќе придонесе за развој на одржливо земјоделство во Црна Гора. Имплементација на проектот ќе биде проследена со кампањата која ја промовира важноста на традиционалниот земјоделски пејзажза локалната култура и идентитет.

Проектот го реализира организацијата "EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој, со поддршка на партнери и соработка на Мрежата за рурален развој на Црна Гора. Го финансира Европската Унија во рамките на регионалниот проект "Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциумOCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Поранешна Југословенска Република Македонија) , AKTIV (Косово *), CZIP (Црна Гора), предводен од орг. ORCA (Србија).

За повеќе информации, посетете го ајтот на здружението “EXPEDITIO”Погледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top