GRANT & TRAINING - ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПЕЈЗАЖ

GRANT & TRAINING - OBNOVA TRADICIONALNOG POLJOPRIVREDNOG PEJZAŽA

Проектот "Обнова на традиционалниот земјоделски пејзаж за одржливо земјоделство - AGRISCAPE&MЕ" има за цел да придонесе за развојот на одржливото земјоделство преку залагање за обнова, зачувување и унапредување на традиционалниот земјоделски пејзаж, како дел од севкупниот културен пејзаж во Црна Гора.

Цел на проектот беше да придонесе за развој на одржливо земјоделство преку зачувување, регенерација и унапредување на традиционалниот земјоделски пејзаж во Црна Гора. Традиционалните земјоделски пејзажи се создавале низ историјата преку разните земјоделски активности на луѓето во одредена област. Тие придонеле за создавање на локални култури и идентитети и затоа претставуваат важен дел од културниот пејзаж и дел од културното наследство.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ:

1. Модел на заштита на традиционален земјоделски пејзаж на примерот на село Горња Ластва, општина Тиват

  • - Предлогот за обнова на традиционалните земјоделски пејзажи во селото Горња Ластва и искористувањето на потенцијалот на селото за одржливо земјоделство е создаден врз основа на истражувањето спроведено преку проектот. Предлогот вклучуваше конкретни препораки за обнова на традиционалните земјоделски пејзажи во Горња Ластва
  • - Моделот за идентификација и анализа на традиционалното земјоделско земјиште, е создаден со вклучување на заинтересираните страни, врз основа на истражувања и примери во Горња Ластва, како почетна точка во процесот на регенерација на руралните и земјоделските области. Овој модел може да се користи и во други земјоделски области
  • - Зголемена свест на граѓаните и заинтересираните страни за традиционалниот земјоделски пејзаж како важен дел од културниот пејзаж и за важноста на неговата регенерација за одржливо земјоделство

2. Подобрена правна и институционална рамка за заштита, планирање и управување со традиционалниот земјоделски пејзаж во Црна Гора

  • - Препораките за подобрување на рамката за заштита, планирање и рехабилитација на традиционалниот земјоделски пејзаж во Црна Гора, се развија како дел од овој проект, врз основ на спроведеното истражување. Целта на препораките е да им се помогне на носителите на одлуки во формулирање и спроведување на сеопфатна политика за заштита на традиционалниот земјоделски пејзаж во Црна Гора.
  • - Платформата за подобрување на традиционалниот земјоделски пејзаж, во која учествуваат клучни актери во областа на земјоделството, културното наследство, пејзажот и планирањето во Црна Гора, е создадена со цел јавно застапување на препораките за подобрување на традиционалниот земјоделски пејзаж во Црна Гора.
  • - Тркалезната маса „Земјоделски пејзажи - вредности, тековна состојба и предизвици“ организирана во селото Горња Ластва, ја зајакна соработката на клучните актери во рамките на платформата за подобрување на традиционалниот земјоделски пејзаж во Црна Гора. Тркалезната маса отвори дијалог за културниот пејзаж, како дел од културното наследство и потребата од негово зачувување и регенерација и значително влијаеше на подигнување на свеста на клучните актери и граѓани за традиционалниот земјоделски пејзаж.

Проектот го реализира организацијата “EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој”, од Црна Гора, со поддршка на партнери и соработници. Финансиран е од страна на Европската унија во рамките на регионалниот проект „Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциум OCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Северна Македонија), AKTIV (Косово*), CZIP (Црна Гора), предводен од организацијата ORCA (Србија).

Превземете ја проектната постер презентација.

За повеќе информации, посетете го сајтот на здружението “EXPEDITIO”.

*Ова име не е во спротивност со статусот и е во согласност со Резолуцијата на Советот за безбедностна Обединетите нации 1244 и мислењето на Меѓународниот суд на правда за декларацијата за независност на КосовоПогледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top