GRANT & TRAINING - ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

GRANT & TRAINING - ORGANSKA POLJOPRIVREDA

Проектот „Органско земјоделско производство во Златиборската, Рашката и Подунавската област" е директно фокусиран на недостатокот на мерки на јавната поддршка за органското земјоделство во централна и западна Србија, додека методолошки, проектот ги вклучува сите клучни заинтересирани страни: носителите на одлуки, земјоделците и потрошувачите.

Во Србија, само околу 10.000 ha земјиште претворено е во органското производство, а половина од процесот на конверзија (Органско производство во Србија, Serbia organica, 2014). Во Рашката, Златиборската и Подунавската област (централна и западна Србија) регистриран е значително мал број (вкупно десет) на органските земјоделски производители.

Проектот има за цел да придонесе за јакнење на капацитетите на граѓанските организации и другите клучни чинители во Рашката, Златиборската и Подунавската област јавно да го застапуваат подобрувањето на јавните политики на локално и на национално ниво во областите на органското земјоделство. Овој проект претставува вовед и доследна примена на јавните политики кои се засноваат наистражување, како и воведување на мерки за поддршка и субвенции во Рашката, Златиборската и Подунавската област.

Проектот го финансира Европската Унија во рамките на регионалниот проект "Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциумOCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Поранешна Југословенска Република Македонија) , AKTIV (Косово *), CZIP (Црна Гора), предводен од орг. ORCA (Србија).

За повеќе информации, посетете го сајтот на здружението "Fenomena"Погледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top