GRANT & TRAINING - ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

GRANT & TRAINING - ORGANSKA POLJOPRIVREDA

Проектот „Органско земјоделско производство во Златиборската, Рашката и Подунавската област" е директно фокусиран на недостатокот на мерки на јавната поддршка за органско земјоделство во централна и западна Србија, додека методолошки, проектот ги вклучува сите клучни заинтересирани страни: носителите на одлуки, земјоделците и потрошувачите.

Проектот имаше за цел да придонесе кон јакнење на капацитетите на граѓанските организации и другите клучни чинители во Рашката, Златиборската и Подунавската област, јавно да го застапуваат подобрувањето на јавните политики на локално и национално ниво во областите на органското земјоделство. Овој проект претставува вовед и доследна примена на јавните политики кои се засноваат на истражување, како и воведување на мерки за поддршка и субвенции во Рашката, Златиборската и Подунавската област.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ:

1. Поголем локален буџет наменет за мерките за поддршка на органско земјоделство

  • Беше спроведено истражување за придобивките за земјоделските производители од конверзијата во органско производство, а аргументите беа користени како основ за јавно застапување на локално ниво.
  • Меморандумот за разбирање кој ги обврзува општините на алокација најмалку 3% од локалниот земјоделски буџет за поддршка на органското земјоделство, го потпишаа четири локални самоуправи - Крaљево, Ужице, Велика Плана и Ариље.
  • Три општини (Ужице, Велика Плана и Ариље) ја исполнија својата обврска и издвоија дел од буџетот за поддршка на органското земјоделство во 2019 година, а градот Краљево планира да распредели дел од буџетот за органско земјоделство во 2020 година. Од четирите целни општини, само Ужице имаше мерки за поддршка на органското земјоделство пред овој проект.

2. Поддршка на фармерите во конверзија во органско производство

  • Обуката на земјоделските производители за конверзија во органско производство беше спроведена во текот на проектот. Обуката вклучуваше проценка на капацитетот за конверзија во органското производство, информации за процесот на конверзија и сертификација, обврските и трошоците, IPARD фондовите, компостирањето, органските семиња и други теми релевантни за органското земјоделство.
  • Беа организирани презентации на темите обработени на обуката со 14 учесници. На овој начин се прошири кругот на производители кои беа информирани за можностите и начините на конверзија во органско производство.

3. Органското земјоделство како дел од интеграцијата во ЕУ

  • Поголем фокус на развојот на одржливо и органско земјоделство во своите препораки, вети Работната група за Поглавје 11 (земјоделство и рурален развој) од Националниот конвент за Европска унија. На завршниот настан на проектот, Феномена ги информираше учесниците на Работната група од Поглавје 11 за резултатите од проектот, а 14 учесници потпишаа меморандуми за разбирање, со обврска да се посветат на поголем фокус на развој на одржливо и органско земјоделство во своите активности.

Проектот го реализираше организацијата „Феномена“ од Србија, со поддршка на партнери и соработници. Финансиран е од страна на Европската унија во рамките на регионалниот проект „Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциум OCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Северна Македонија) , AKTIV (Косово*), CZIP (Црна Гора), предводена од организацијата ORCA (Србија).

Превземете ја проектната постер презентација.

За повеќе информации, посетете го сајтот на здружението "Феномена".

*Ова име не е во спротивност со статусот и е во согласност со Резолуцијата на Советот за безбедностна Обединетите нации 1244 и мислењето на Меѓународниот суд на правда за декларацијата за независност на КосовоПогледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top