GRANT & TRAINING - ПОТТИКНУВАЧКИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

GRANT & TRAINING - PODSTICAJNE MERE U POLJOPRIVREDI

Граѓанското здружение "Resurs centar" од Мајданпек со своите партнери, го реализира проектот "Одржливи земјоделски политики во програмите за субвенции на локалната самоуправа во Србија - A.S.A.P.". Проектот опфаќа територии на 10 општини во Тимочка Краина и Браничево, а неговата цел е дефинирање на приоритетите и мерките што ќе се финансираат во наредната година врз основа на консултациите со корисниците на буџетите за земјоделство и рурален развој од општинскиот буџет.

Оваа едногодишна иницијатива ја финансира Европската Унија во рамките на регионалниот проект "Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциумOCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Поранешна Југословенска Република Македонија) , AKTIV (Косово *), CZIP (Црна Гора), предводена од организацијата ORCA (Србија).

Процесот на создавање, донесување и трошење на овие средства е различен од општина до општина. Во некои општини, средствата се распределуваат без конкурси, негде е слаба реализацијата, а негде се недоволни информираноста и заинтересираноста на земјоделците, фармите и здруженијата за стимулирање во земјоделието.
Општина Мајданпек секоја година определува околу 13 милиони динари за Програмата за поддршка на земјоделството, но се реализираат само 50%.

Проектот ASAP има за цел да ги истражи причините за таквата ниска ефикасност на стимулативните мерки во земјоделството и препорачува мерки за подобрување на ефикасноста на Програмата за стимулативните мерки во земјоделството за пет избрани општини.

За повеќе информации, посетете го сајтот на здружението "Resurs centar" од МајданпекПогледајте ги нашите успешни приказни!

Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top