GRANT & TRAINING - ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА, ПАРТИЦИПАТИВНА И ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ЗА ВОДИ

GRANT & TRAINING - DECENTRALIZOVANA, PARTICIPATIVNA I INTEGRISANA VODNA POLITIKA

Целта на проектот "Јавно застапување на децентрализирана, партиципативна и интегрирана политика за води" е да се поддржи промената на државната политиката за води кон децентрализирана, партиципативна и интегрирана политика за води во Албанија, која ќе стимулиравклучување на сите заинтересирани страни во оваа област подобро да се остварат локалните економски и социјални потреби, те. заштита на животнатасредина.

Всушност, во Албанија, каде што земјоделското земјиште е плодно,а климата е поволна, еден ограничувачки фактор е квалитетот и управувањето со водата и наводнувањето. Менаџментот за наводнување е врз основа на учество преку организирање на корисници на вода –волонтерски здруженија на земјоделци, воспоставени во согласност со Законот за наводнување и одводнување, беше поддржан од страна на проекти на СветскатаБанка речиси за 15 години. Денес, управувањето со наводнување е централизирано, а целта на овој проект ќе биде да се иницира дијалог за повторна децентрализација на наводнувањето,те. да се оствари измена на нацртзаконот за наводнување и одводнување со цел децентрализација на управувањето со системот за наводнување и да се олесни учеството на организациите на корисници на води и на другите релевантни заинтересирани страни во оваа област.

Проектот ќе формира работна група која ќе се занимава со истражување, со цел создавање на предлози на политики, лобирање за донесување на децентрализирани политики за вода и јакнење на свеста на јавноста за важноста на поефикасни системи за наводнување во Албанија.

Проектот го финансира Европската Унија во рамките на регионалниот проект "Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциумOCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Поранешна Југословенска Република Македонија) , AKTIV (Косово *), CZIP (Црна Гора), предводен од организацијата ORCA (Србија).

За повеќе информации, посетете го сајтот на здружението AEEMCПогледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Od polja do stola

OД НИВА ДО ТРПЕЗА

Координатор на проектот:

Aсоцијација за заштита, промоција и едукација за храна „Slow Food Bitola“, Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Top