GRANT & TRAINING - OД НИВА ДО ТРПЕЗА

GRANT & TRAINING - OD POLJA DO STOLA

Целта на проектот "Од нива до трпеза - канализирање на проблемите на земјоделците преку објава на изјави за позицијата и други писмени форми" е да се подобри одржливоста на производството на малите земјоделски производители во регионот на Маврово - Ростуше и во југоисточниот регион на ПЈР Македонија кои ги користат традиционалните методи на производство, преку препознавање на нивните потреби и проблеми и нивното разгледување со носителите на одлуки на национално ниво.

Финансирање на проектот ќе им овозможи на здружението " Slow Food Bitola" и на неговите партнери да им помогнат на земјоделските производители да се надоместат одредени недостатоци со користење на мерка на флексибилност за малите земјоделски производители и обезбедување на директна продажба на високо-квалитетни сирења идентификување на проблемите и нивно презентирање до носителите на одлуки. Покрај тоа, проектот ќе ги анализира придонесот на производи со ознака на географското потекло, руралниот развој и заштитата на биодиверзитетот, така што ќе ги оцени предностите и недостатоците на програмите за квалитет на ЕУ и нивното спроведување. Покрај тоа, во рамките на проектот ќе се иницира јавна дебата за одржливиот рурален развој во ПЈР Македонија и промоција на моделите на малите производители за одржливо производство.

Проектот го финансира Европската Унија во рамките на регионалниот проект "Одржливо земјоделство за одржлив Балкан: зајакнување на капацитетите на граѓанските организации зајавно застапување и развој на политиките на Западниот Балкан" реализиран од Регионалниот конзорциумOCD: IEP (Албанија), FLOROZON (Поранешна Југословенска Република Македонија) , AKTIV (Косово *), CZIP (Црна Гора), предводен од орг. ORCA (Србија).

Покрај здружението „Slow Food Bitola“ и партнерските организации, во проектот учествува издружението „DAShI“ одПЈР Македонија

За повеќе информации, посетете го сајтот на здружението “Slow Food Bitola”Погледајте ги нашите успешни приказни!

Podsticanje mere u poljoprivredi

СТИМУЛАТИВНИ МЕРКИ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на граѓани “Ресурс центар” од Мајданпек, Србија

подетално
Zdravlje i dobrobit malih preživara

ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА МАЛИТЕ ПРЕЖИВАРИ

Координатор на проектот:

Здружение „Royal Albania Foundation“, Aлбаниja

подетално
Održivost malih gazdinstava

ОДРЖЛИВОСТ НА МАЛИТЕ ФАРМИ

Координатор на проектот:

Асоцијација на земјоделци, Србија

подетално
Komasacija zemljišta

КОМАСАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Координатор на проектот:

Здружение „Центар за проучување, користење и управување со природните ресурси QSK NATYRA“, Aлбаниja

подетално
Kompostiranje

КОМПОСТИРАЊE

Координатор на проектот:

Eко Центар ДЕЛФИН, Црна Гора

подетално
Organska poljoprivreda

ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Координатор на проектот:

Здружение "Феномена", Србија

подетално
Obnova tradicionalnog pejzaža

ОБНОВА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ПЕЈЗАЖ

Координатор на проектот:

Oрганизациja „EXPEDITIO Центар за одржлив просторен развој", Црна Гора

подетално
Potrošači u srcu poljoprivrede

ПОТРОШУВАЧИ ВО ФОКУСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Координатор на проектот:

„Организација на потрошувачите на Македонија", Поранешна Југословенска Република Македонија

подетално
Upravljanje navodnjavanjem

УПРАВУВАЊЕ СО НАВОДНУВАЊЕТО

Координатор на проектот:

Здружение на Агро-еколошки и економски менаџмент центар (AEEMC)

подетално
Top