истражување ЗПВПВ

Istrazivanje PPVPV

Земјоделско производство со висока природна вредност (ЗПВПВ) на Западниот Балкан


Појдовна точка за креирање на стратешка и законска рамка за промоција на земјоделско производство со висока природна вредност е сеопфатносогледување на состојбата во оваа област.

Во врска со тоа во рамките на проектот „Одржливо земјоделство за одржлив Балкан“ спроведуваме компаративна анализа на стратешките и законските рамки во областа на заштитата на биодиверзитетот и благосостојбата на животните на земјите од Западниот Балкан и Европската Унија, како и анализа на примери за добри практики на одржливо земјоделство во земјитечленки на Европската Унија. Заедно со собраните релевантни податоци од земјите од Западниот Балкан, оваа сеопфатна анализа ќе послужи како основа за креирање на Рамка за регионална политика за заштита на биодиверзитетот и благосостојбата на животните во земјоделското подрачје на земјите од Западниот Балкан.

Истражувањето ќе се спроведе во текот на 2017. и 2018. година. Резултатите ќе бидат достапни на оваа страница.Top