Регионална политика

Evropske integracije

ЕФЕКТИВНИТЕ ЈАВНИ ПОЛИТИКИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗРАБОТАТ САМО СО ЗАЕДНИЧКА РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО И НА НАУЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ


Преку проектот "Одржливо земјоделство за одржлив Балкан" ги поддржуваме надлежните државни органи да развијат политики во областа на одржливото земјоделство, заштитата на биодиверзитетот и благосостојбата на животните во Западниот Балкан.

Регионалната работна платформа е посветена на создавање на Рамка на регионалната политика за заштита на биодиверзитетот и благосостојбата на животните во земјоделското подрачје. Работната платформа се состои од надлежни институции, граѓански организации и претставници на научната заедница од Западниот Балкан, поддржана од истакнати европски експерти. Резултатите од истражувањето кое го спроведуваме 2017. и 2018. година ќе бидат основа за развој на Рамката на регионалната политика за заштита на биодиверзитетот и благосостојбата на животните во земјоделското подрачје.

Работните платформи можете да ги следите на овој сајт.Top