ЗАПАДЕН БАЛКАН - АЛБАНИЈА

Priroda u službi poljoprivrede

Албанија е претежно планинска држава, која се наоѓа на крајниот југ на Западниот Балкан, меѓу континенталната и медитеранскатаклиматска зона. Географски гледано, Албанија е многу тесна во споредба со должината на својот брег, па затоа Јадранското и Јонското море имаат значително влијание врз климата, флората и фауната на поголемиот дел од земјата. Планинскиот терен, во комбинација со позицијата на местото на средба на различните климатски зони, создава идеални услови за развој и опстанок на голем број ендемични видови растенија и животни.

Земјоделството во Албанија

Земјоделскиот сектор и понатаму е еден од најважните сектори во албанската економија.

56% од населението живее во руралните средини, каде што земјоделството е главната активност.
53% од вкупното земјоделско производство е сточарството.

Земјоделското производство се зголемило просечно за 3% во периодот помеѓу 2002. и 2006. година. Зголемувањето на приносите посебно се однесува на грозје, компир, млеко, јајца и овошје. Покрај тоа, производството на овошје се зголеми за 70%, производство на храна од животинско потекло за 21%, а градинарското производство за 10%. Покрај тоа, производството на зеленчук значително се зголемило, особено во пластениците. Од друга нивите под пченица се значително намалени.

73% од фармите се механизирани; 24% користат само животинска сила и 3% рачна работа.

Главните проблеми во врска со земјоделството се: заминување на населението од руралнитеподрачја; многу ограничена големина на фармите (во просек 1,1 ha поделен на 3,9 парцели, во споредба со просекот на Европската Унија, 25 парцели од 23 ha); лош маркетинг на производите; неразвиени системи за наводнување и одводнување; ниско технолошко ниво; слаба организација на земјоделците и ниско ниво на развој на преработувачката индустрија. Севкупно, има мал интерес за инвестирање во земјоделските активности (NSSED, 2003, Здрули, 2000).

Земјоделски земјишта со висока природна вредност во Албанија

Во Албанија има околу 400.000 хектари природни пасишта. Најголемата областа на летните пасишта се наоѓа во областите на Тропоја, Дибр, Драч, Корча, Ѓирокастро и Колонијa. Летните пасишта се користат околу 150 дена во годината, од 15. мај до 15. октомври. Зимските пасишта се лоцирани покрај крајбрежните и ридестите области помеѓу 400-800 мнм. Највпечатливите масиви на зимски пасишта се Делвин и Врин (Саранда), Карабурун, Шушице и пасишта помеѓу рекитеВјоса и Сушица (Валона), Малакастер (Фиер) и Думрe (Елбасан).

Мозаичниот пејзаж со низок обем на производство во Албанија обично се состои од зеленчукови градини, обработливи парцели, овоштарници, лозја и тревни површини. Традиционалните овоштарници и лозја кои се одгледуваат на многу мали парцели се наоѓаат главно во централните и југоисточните делови од земјата (Национален парк Преспа).

Типичните земјоделски системи во Албанија вклучуваат значителни природни и полуприродни тревни површини. Во историска смисла во Албанија речиси нема употреба на ѓубрива за да се зголеми продуктивноста на пасиштата. Екстензивните и традиционални системи за одгледување на добиток користат домашни видови на животни, пред се локални говеда, магариња, свињи и кози. Малите фарми со 10 до 30 животни (најчесто овци и кози) сè уште доминираат. Сепак, постои тренд на пораст на бројот на средни фарми со просек од 150 животни по стадо во јужните делови на земјата. До неодамна, миграциското сточарството се практикувало низ целата земја, но сега е главно ограничени на југоисточните делови на Албанија.

Кликнете на земјата за подетални информации за моменталната состојба и потенцијалот за развој на земјоделското производство со висока природна вредност

* Ова име не е во спротивност со статусот и е во согласност со Резолуцијата на Советот за безбедностна Обединетите нации1244 и мислењето на Меѓународниот суд на правда за декларацијатаза независност на Косово

СРБИЈА Косово * Црна Гора Албанија Македонија
Top