Природа во служба на земјоделството

Priroda u službi poljoprivrede

Земјоделско производство со висока природна вредност: Концептот кој ги заштитува природата и биодиверзитетот, а во исто време обезбедува одржливо производство на храна и развој во руралните заедници

Концептот на "земјоделско производство со висока природна вредност" беше создаден во раните деведесети години од минатиот век и е тесно поврзан со намерата на Европската унија да ја интегрира заштитата на природата во Заедничката земјоделска политика.

Овој концепт ја обединува заштитата на биодиверзитетот и на природните вредности на руралните области со потребата од континуирано производство на храна. Терминот "вредност" во името на концептот се однесува на вредноста на зачувување на разновидноста на живеалиштата,те. на дивите видови на растенија и животни во експлоатираната земјоделска област.

Овој концепт е најзастапен во оние области во Европа каде што земјоделството е главен начин на користење на земјиштето и каде што е земјоделството поддржано, или е поврзано со различни видови и живеалишта, односно со присуство на видови кои се од исклучителна важност за зачувување во Европа (Andersen et al, 2003).

Зошто е важен концептот на земјоделско производство со висока природна вредност за земјоделството?
Прво, затоа што подразбира зачувување на традиционалните земјоделски системи со низок интензитет (мали и средни фарми). Многу загрозени видови живеалишта и многу загрозени видови, исто така, зависат од некои традиционални земјоделски практики кои овој концепт се обидува да ги заштити и поддржи.


Земјоделското производство со висока природна вредност опфаќа земјоделски земјишта и земјоделски практики со висока природна вредност. Во овој концепт, земјоделските земјишта се дефинираат во однос на земјишната покривка со висока природна вредност (на пр. пасишта, овоштарници, ниви), додека земјоделските практики се однесуваат на практиките што се применуваат на тоа земјиште (на пр., пасење, косење, кроење).


Земјоделското производство со висока природна вредност, покрај зачувувањето на биолошката разновидност, обезбедува и голем број други услуги од природата за општеството како чист воздух и вода, зачувување на генетскиот диверзитет, но и на традицијата и културните вредности специфични за различните региони на Европа и на Западниот Балкан.

Во повеќето делови на Западниот Балкан, земјоделството е најважната гранка на економијата. Фармерите го користат високиот природен потенцијал на овој регион за да ги извршуваат земјоделските активности. Ова го илустрира фактот дека има 40% од територијата на Западен Балкан во земјоделското подрачје. Земјоделството и земјоделството, двата основни елементи на земјоделството се длабоко втемелени во традицијата на овие области.Top