GRANT I TRAINING - AGRO-PUBLIK AKTIV

GRANT I TRAINING - AKTIVNA AGRO-JAVNOST

Qëllimi i projektit „Agro-Publiku Aktiv“ është të kontribuojë në krijimin e një menaxhimi të qëndrueshëm me mbeturina të gjelbra nga prodhimi bujqësor në rajonin e Grykës së Kotorit nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse, zbatimit të politikave dhe të rregulloreve në nivelin vendor dhe promovimit të prodhimit të qëndrueshëm bujqësor.

Projekti zbatohet në komunat Kotor, Tivat dhe Herceg Novi, ku koordinatori, përmes trajnimeve dhe rrjetëzimit, do të përmirësojë njohuritë e fermerëve në fushën e kompostimit të mbeturinave të gjelbra, përkatësishttë përdorimit të kompostimit.Pjesëmarrja aktive në projekt do të çojë në dialog aktiv dhe partneritet mes shoqatave të prodhuesve bujqësorë dhe administratave vendore në Kotor, Tivat dhe Herceg Novi në procesin e vendimmarrjes, nëpërmjet punës së përbashkët për përmirësimin e planeve vendore të menaxhimit me mbeturina në fushën e menaxhimit të qëndrueshëm me mbeturina të gjelbra nga prodhimi bujqësor.

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të projektit rajonal "Bujqësi e Qëndrueshme për një Ballkan të Qëndrueshëm: ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për avokim dhe zhvillim të politikave në Ballkanin Perëndimor", i cili zbatohet nga konsorciumi rajonal i OShC-ve: IEP (Shqipëri), FLORZON (ish Republika Jugosllave e Maqedonisë), AKTIV (Kosovë*), CZIP (Mali i Zi), të udhëhequr nga ORCA (Serbi).

Për më shumë informacione, vizitoni faqen e shoqatës “Eko Centar DELFIN”Shikoni historitë tona të suksesshme!

Top