GRANT I TRAINING - KONSUMATORË NË ZEMRËN E POLITIKËS BUJQËSORE

GRANT I TRAINING - POTROŠAČI U SRCU POLJOPRIVREDNE POLITIKE

Projekti "Kalo drejt bujqësisë organike: Konsumatorë në zemrën e politikës bujqësore" synoi mbështetjen dhe krijimin e një mjedisi për prodhimin organik në IRJ të Maqedonisë, që është në përputhje me interesat e konsumatorëve.

Qëllimi i projektit ishte fuqizimi i shoqërisë civile për të zhvilluar rekomandime të bazuara në fakte dhe modele të BE-së për përmirësimin e kuadrit politik dhe legjislativ në fushën e prodhimit organik, si pjesë e bujqësisë së qëndrueshme. Projekti përfaqësoi interesat e konsumatorëve në procesin e formulimit dhe të zbatimit të politikave bujqësore, dhe në këtë drejtim forcoi bashkëpunimin ndërmjet organizatave të shoqërisë civile, institucioneve shtetërore, fermerëve dhe mediave me qëllim të zhvillimit të prodhimit dhe të konsumit organik. Përveç kësaj, projekti kontribuoi në rritjen e ndërgjegjësimit të konsumatorëve mbi dobitë shëndetësore, shoqërore dhe mjedisore nga produktet organike.

REZULTATET E PROJEKTIT:

1. Kornizë më e mirë ligjore për bujqësinë organike

  • Studimi “Ushqimi organik: më afër konsumatorëve”, është kryer në bazë të hulumtimit të realizuar gjatë projektit, me qëllim të propozimit të masave për stimulimin e prodhimit organik në Maqedoninë e Veriut. Studimi përmban edhe Planin e veprimit si pikë fillestare në krijimin e dokumentit të ri strategjik në Ministrinë e bujqësisë në fushën e prodhimit organik.
  • Mbështetja publike e Ministrit të bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave zbatimit të rekomandimeve kryesore që përmban Studimi, është arritur falë fushatës dhe avokimit që janë zhvilluar gjatë projektit. Me këtë rast është paralajmëruar implementimi i një pjese të masave. Derisa masat tjera do të përfshihen në dokumentet e ardhshme të Ministrisë në këtë temë.
  • “Grupi Punues Organik” i Ministrisë së Bujqësisë ka përfshirë Organizatën e konsumatorëve të Maqedonisë, duke i dhënë organizatës hapësirë shtesë në avancimin e politikave dhe rregulloreve në fushën e prodhimit organik.

2. Informim më i mirë i konsumatorëve rreth dobive të bujqësisë organike dhe asaj që produktet organike të jenë më të arritshëm.

  • Aplikacioni mobil “Organski put” (Rruga organike) me hartë online interaktive është krijuar me qëllim të lidhjes më të lehtë të prodhuesve të produkteve organike me konsumatorët. Aplikacioni përmban funksionet e kërkimit dhe mundësive të tregohet harta e rrugës në mënyrë që konsumatori të mund fizikisht të arrijë tek prodhuesi i zgjedhur apo në vendin e shitjes së produkteve organike.
  • Bashkëpunimi dhe komunikimi me prodhuesit organik në Maqedoninë e Veriut është forcuar edhe përmes krijimit të aplikacionit mobil, si dhe bashkëpunimi ndërmjet organizatave të shoqërisë civile, medieve dhe prodhuesve në fushën e promovimit të prodhimit dhe konsumit të produkteve organike.
  • Plani i pozicionimit strategjik të produkteve organike në tregun kombëtar të ushqimit është hartuar gjatë projektit. Ky plan u është dedikuar prodhuesve organik si udhëzues për pozicionim më të mirë dhe përmban analizën e tregut, trendët industrial në nivel të BE-së, qëllimet dhe strategjinë e tregut e cila përfshin specifikat e prodhimit organik.

Projekti u realizua nga organizata “Organizata e konsumatorëve të Maqedonisë” nga Maqedonia e Veriut, nën mbështetjen e partnerëve dhe bashkëpunëtorëve. Projektin e ka financuar Bashkimi Evropian, në kuadër të projektit rajonal “Bujqësia e qëndrueshme për një Ballkan të qëndrueshëm: Ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për avokim dhe zhvillim të politikave në Ballkanin Perëndimor", i cili zbatohet nga konsorciumi rajonal i OShC-ve: IEP (Shqipëri), FLOROZON (Maqedonia e Veriut), AKTIV (Kosovë*), CZIP (Mali i Zi), të udhëhequr nga ORCA (Serbi).

Ju lutem shkarkoni posterin e prezantimit të projektit.

Për më shumë informacione, vizitoni faqen shoqatat “Organizata Konsumatore e Maqedonisë”

*Ky emërtim nuk cenon qëndrimet për statusin dhe është në përputhje me Rezolutën nr. 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së „Për deklaratën e pavarësisë së Kosovës“.Shikoni historitë tona të suksesshme!

Top