GRANT I TRAINING - POLITIKA E DECENTRALIZUAR, PJESËMARRËSE DHE E INTEGRUAR E UJIT

GRANT I TRAINING - DECENTRALIZOVANA, PARTICIPATIVNA I INTEGRISANA VODNA POLITIKA

Qëllimi i projektit "Advokim për një politikë të decentralizuar, pjesëmarrëse dhe të integruar të ujit" ishte mbështetje për kalimin nga një politikë ujore e kontrolluar nga shteti në një politikë të decentralizuar, pjesëmarrëse dhe të integruar të ujit në Shqipëri, e cila stimuloi përfshirjen e të gjithë ndërvepruesve në këtë fushë për të plotësuar më mirë nevojat ekonomike dhe shoqërore të vendit, përkatësisht mbrojtjen e mjedisit.

REZULTATET E PROJEKTIT:

1. Politika e re e decentralizuar e ujitjes në Shqipëri e cila përfshin konsumatorët e ujit.

  • Programi i menaxhimit të ujitjes është hartuar në bazë të hulumtimit rreth efekteve të politikave të mëparshme të ujitjes. Në programin e ri, pozitën qendrore e zë bashkëpunimi ndërmjet institucioneve komunale dhe konsumatorëve të ujit, përkatësisht prodhuesve bujqësorë dhe shoqatave të tyre.
  • Programi është hartuar me pjesëmarrje aktive të gjitha palëve të interesuara (përfaqësuesve të administratave komunale, përfaqësuesve të departamenteve përkatëse në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, prodhuesve bujqësorë, organizatave të konsumatorëve të ujit si dhe ekspertëve për ujitje.
  • Realizimi i fushatës së advokimit për avancimin e Draft ligjit për ujitjes për të siguruar përfshirjen e organizatave të konsumatorëve të ujit në menaxhimin e ujitjes.
  • Në Ligjin e ri për ujitje dhe në Draft strategjinë kombëtare janë përfshirë organizatat e konsumatorëve të ujit si përfaqësues të interesit të prodhuesve bujqësorë, që ndajnë një pjesë të përgjegjësisë në menaxhimin e ujitjes. Ky është rezultat i fushatës së advokimit të realizuar gjatë projektit.

2. Kapacitetet e fuqizuara të konsumatorëve të ujit për advokim të politikës së decentralizuar të ujitjes e cila përfshin organizatat e konsumatorëve të ujit në sistemin e menaxhimit të ujitjes

  • Është formuar koalicioni të cilin e përbëjnë organizatat e konsumatorëve të ujit dhe shoqatës AEEMS me qëllim të realizimit të fushatës për politikën e decentralizuar të ujitjes dhe përfshirjen e organizatave të konsumatorëve të ujit në Ligjin e ri për ujitje dhe në Draftin e Strategjisë kombëtare të ujitjes.
  • Trajnimi për mënyrat e menaxhimit të mirë të ujitjes është mbajtur për organizatat e konsumatorëve të ujit, prodhuesit bujqësorë dhe institucionet kompetente për menaxhimin e ujërave dhe ujitjen në komuna.
  • Trajnimi për advokim është mbajtur me qëllim të realizimit sa më të suksesshëm të fushatës dhe aktiviteteve të advokimit për organizatat e konsumatorëve të ujit, prodhuesit bujqësorë, përfaqësuesit e organizatave të tyre dhe vullnetarët e AEEMC-së.
  • Manuali për menaxhimin e ujitjes në bujqësi është hartuar me qëllim të theksimit të nevojës për praktika të qëndrueshme përmes përfshirjes së komunitetit lokal, përkatësisht organizatave të konsumatorëve të ujit në menaxhimin e ujitjes në nivel lokal.

Projekti u realizua nga organizata “AEEMC” nga Shqipëria, nën mbështetjen e partnerëve dhe bashkëpunëtorëve. Projektin e ka financuar Bashkimi Evropian, në kuadër të projektit rajonal “Bujqësia e qëndrueshme për një Ballkan të qëndrueshëm: Ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për advokim dhe zhvillim të politikave në Ballkanin Perëndimor", i cili zbatohet nga konsorciumi rajonal i OShC-ve: IEP (Shqipëri), FLOROZON (Maqedonia e Veriut), AKTIV (Kosovë*), CZIP (Mali i Zi), të udhëhequr nga ORCA (Serbi).

Ju lutem shkarkoni posterin e prezantimit të projektit.

Për më shumë informacione, vizitoni faqen e Shoqatës AEEMC

*Ky emërtim nuk cenon qëndrimet për statusin dhe është në përputhje me Rezolutën nr. 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së „Për deklaratën e pavarësisë së Kosovës“.Shikoni historitë tona të suksesshme!

Top