GRANT I TRAINING - NGA FUSHA DERI TE TRYEZA

GRANT I TRAINING - OD POLJA DO STOLA

Qëllimi i projektit "Nga fusha deri te tryeza –kanalizimi i problemeve të fermerëve përmes publikimit të deklaratave mbi qëndrimet dhe të formave të tjera të shkruara" ishte përmirësimi i qëndrueshmërisë së prodhimit të prodhuesve të vegjël bujqësorë në rajonin e Mavrovës - Radostushës dhe në rajonin juglindor të IRJ të Maqedonisë, duke përdorur metoda tradicionale të prodhimit përmes njohjes së nevojave dhe të problemeve të tyre dhe shqyrtimit të tyre me vendimmarrësit në nivel kombëtar.

REZULTATET E PROJEKTIT:

1. Fleksibilitet më i madh kërkon sigurinë e ushqimit për prodhuesit e vegjël bujqësorë

  • Është hartuar “Libri i rregullave” i cili përmban masat e fleksibilitetit për prodhimin tradicional të djathit në Maqedoninë e Veriut. Libri i rregullave është hartuar në bazë të hulumtimit të realizuar gjatë projektit dhe duke përfshirë edhe konsultimet me prodhuesit e djathit dhe pjesëmarrjen e ekspertëve.
  • Grupi punues për futjen e masave të fleksibilitetit për prodhuesit e vegjël dhe tradicional në kornizën ligjore, është formuar nga ana e Agjencisë për veterinë dhe ushqim, si rezultat i advokimit të realizuar gjatë projektit. Përfaqësuesi i Slow Food është përfshirë si anëtar i këtij Grupi punues

2. Njohja më e mirë e produkteve me shenjën e prejardhjes gjeografike në rajonin juglindor të vendit si potencial për zhvillim rural

  • Hulumtim mbi gjendjen e prodhimit të ushqimit me shenja të prejardhjes gjeografike dhe programeve kombëtare të cilësisë në fushën e sigurisë së ushqimit është realizuar gjatë projektit. Hulumtimi ka përfshirë një numër të madh të prodhuesve përmes vizitave individuale dhe pjesëmarrjes në tryeza të rrumbullakëta.
  • Një grup prej 16 prodhuesish që kanë marrë pjesë në aktivitetet e projektit, kanë vendosur që vetorganizohen dhe me ndihmën e organizatës Slow Food, kanë filluar që intensivisht të advokojnë interesat e tyre tek Ministria e bujqësisë dhe të prezantojnë pasurinë e rajonit të tyre.

3. Mirëkuptim i konsumatorëve që me zgjedhjen e tyre gjatë blerjes së gjësendeve ushqimore të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë dhe në sigurinë e ushqimit.

  • Reportazhet rreth prodhimit tradicional bujqësor nga rajonet e ndryshme të Maqedonisë së Veriut janë realizuar dhe shpërndarë përmes internetit.
  • Dy fushatat publike janë realizuar me qëllim të promovimit të prodhimit tradicional bujqësor të djathit në Maqedoninë e Veriut, si dhe promovimit të blerjes së prodhimeve vendore. Fushatat kanë pasur jehonë të madhe në mesin e qytetarëve me mbi 120.000 shikime të video regjistrimeve të fushatës.
  • Konferenca njëditore me mbi 40 pjesëmarrës, është mbajtur me qëllim të mbështetjes së prodhimit tradicional bujqësor. Një pjesë e konferencës iu kushtua programeve të cilësisë në fushën e sigurisë së ushqimit, ndërsa pjesa tjetër zbatimin e pakove të masave të fleksibilitetit në legjislacionin kombëtar si domosdoshmëri e ruajtjes së djathërave tradicionale.

Projekti u realizua nga organizata “Slow Food Bitola“, nga Maqedonia e Veriut, nën mbështetjen e partnerëve dhe bashkëpunëtorëve. Projektin e ka financuar Bashkimi Evropian, në kuadër të projektit rajonal “Bujqësia e qëndrueshme për një Ballkan të qëndrueshëm: Ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për advokim dhe zhvillim të politikave në Ballkanin Perëndimor", i cili zbatohet nga konsorciumi rajonal i OShC-ve: IEP (Shqipëri), FLOROZON (Maqedonia e Veriut), AKTIV (Kosovë*), CZIP (Mali i Zi), të udhëhequr nga ORCA (Serbi).

Ju lutem shkarkoni posterin e prezantimit të projektit.

Për më shumë informacione, vizitoni faqen e Shoqatës “Slow Food Bitola”

*Ky emërtim nuk cenon qëndrimet për statusin dhe është në përputhje me Rezolutën nr. 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së „Për deklaratën e pavarësisë së Kosovës“.Shikoni historitë tona të suksesshme!

Top