GRANT I TRAINING - QËNDRUESHMËRIA E FERMAVE TË VOGLA BUJQËSORE

GRANT I TRAINING - ODRŽIVOST MALIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Projekti "Bëni që gjërat e vogla të bëhen të rëndësishme - përmirësimi i qëndrueshmërisë së fermave të vogla bujqësore përmes prodhimit me vlerë të shtuar të volumit më të ulët dhe me masat transparente të mbështetjes" u morr me disa nga problemet më të rëndësishme të fermave të vogla bujqësore në Serbi.

Qëllimi i projektit ishte fuqizimi i pozitës së prodhuesve të vegjël bujqësorë në Serbi, duke arritur mbrojtje më të mirë të produkteve me etiketën gjeografike, duke rritur ndërgjegjësimin për nevojën për të futur masat e fleksibilitetit për prodhuesit bujqësorë të vegjël dhe tradicionalë në legjislacionin e sigurisë së ushqimit, si dhe duke përzgjedhur masat më të mira mbështetëse për prodhuesit e vegjël bujqësorë.

REZULTATET E PROJEKTIT:

1. Numri i inspektimeve të shenjave gjeografike të prejardhjes.

  • Hulumtim gjithëpërfshirës në fushën e kontrollit të prejardhjes gjeografike, është realizuar me pjesëmarrjen e të gjitha palëve të interesuara. Ky hulumtim ka identifikuar problemet globale që autoritetet kompetente duhet zgjidhur, për të siguruar valorizim më të mirë të produkteve me shenjë të prejardhjes gjeografike.
  • Një dokument studimi është hartuar në bazë të hulumtimit, i cili kërkon nga ministritë kompetente të adresojnë problemet e identifikuara me kontrollin e shenjave të prejardhjes gjeografike.

2. Fleksibiliteti më i madh i kërkesave të sigurisë së ushqimit dhe kushteve më të mira të biznesit për prodhuesit e vegjël bujqësorë

  • Rregullorja për masat e fleksibilitetit për prodhuesit e vegjël për produktet me prejardhje shtazore, është miratuar në janar të vitit 2018 në bazë të një fushate të advokimit të udhëhequr përmes këtij projekti. Rregullorja do të lehtësojë biznesin e prodhuesve të vegjël, ndërsa në hartimin e saj ka marrë pjesë Shoqata e fermerëve.
  • Hulumtim lidhur me pengesat që kanë pasur prodhuesit bujqësor në përshtatjen e biznesit në përputhje me rregulloret në fushën e sigurisë së ushqimit, të realizuar përmes projektit.
  • Një dokument studimi është hartuar në bazë të hulumtimit, i cili kërkon nga ministritë kompetente të adresojnë problemet e identifikuara rreth statusit dhe pengesave në biznesin e prodhuesve të vegjël bujqësor. .

3. Masa më transparente të mbështetjes për prodhuesit bujqësorë

  • “Raporti hije” është përpiluar gjatë projektit, në të cilin janë theksuar problemet kryesore në lidhje me masat mbështetëse (subvencionet) në fushën e bujqësisë, shpërndarjen e tyre dhe efektet, transparencën e shpenzimeve të buxhetit të bujqësisë, komponentin IPARD, si dhe në lidhje me qasjen në informacionet publike. Qëllimi i raportit është avancimi i dialogut ndërmjet fermerëve dhe institucioneve relevante rreth masave mbështetëse gjithëpërfshirëse dhe efikase.

Projekti u realizua nga organizata “Shoqata e bujqësorëve” nga Serbia, nën mbështetjen e partnerëve dhe bashkëpunëtorëve. Projektin e ka financuar Bashkimi Evropian, në kuadër të projektit rajonal “Bujqësia e qëndrueshme për një Ballkan të qëndrueshëm: Ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për advokim dhe zhvillim të politikave në Ballkanin Perëndimor", i cili zbatohet nga konsorciumi rajonal i OShC-ve: IEP (Shqipëri), FLOROZON (Maqedonia e Veriut), AKTIV (Kosovë*), CZIP (Mali i Zi), të udhëhequr nga ORCA (Serbi).

Ju lutem shkarkoni posterin e prezantimit të projektit.

*Ky emërtim nuk cenon qëndrimet për statusin dhe është në përputhje me Rezolutën nr. 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së „Për deklaratën e pavarësisë së Kosovës“.Shikoni historitë tona të suksesshme!

Top