GRANT I TRAINING - RINDËRTIM I PEIZAZHIT TRADICIONAL BUJQËSOR

GRANT I TRAINING - OBNOVA TRADICIONALNOG POLJOPRIVREDNOG PEJZAŽA

Projekti "Rindërtim i peizazhit tradicional bujqësor për bujqësi të qëndrueshme – AGRISCAPE&ME" synon të kontribuojë në zhvillimin e bujqësisë së qëndrueshme përmes avokimit për restaurimin, ruajtjen dhe përmirësimin e peizazheve tradicionale bujqësore si pjesë e peizazhit të përgjithshëm kulturor në Mal të Zi.

Duke u nisur nga një kuptim më i gjerë i trashëgimisë që "përfshin të gjitha aspektet e mjedisit të krijuara nga ndërveprimi i njeriut dhe i hapësirës me kalimin e kohës", peizazhi kulturor përfaqëson kategorinë më të gjerë dhe më të plotë të trashëgimisë kulturore. Një pjesë e rëndësishme e peizazhit kulturor është peizazhi tradicional bujqësor, i cili zë një pjesë të madhe të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë edhe Malin e Zi. Peizazhet tradicionale bujqësore krijoheshin gjatë gjithë historisë përmes aktiviteteve të ndryshme bujqësore të njerëzve në një zonë të caktuar. Këto peizazhe kontribuojnë në krijimin e kulturave dhe të identiteteve vendore, si dhe të vlerave të peizazhit të përgjithshëm kulturor dhe përfaqësojnë burimet themelore të një territori.

Projekti AGRISCAPE&ME kontribuon të kuptohet vlera dhe mbrojtja e peizazheve bujqësore tradicionale në Mal të Zi, përkatësisht menaxhimi adekuat i tyre, përmes zbatimit të një projekti pilot për mbrojtjen e peizazhit tradicional bujqësor në fshatin Lastva e Epërme në Vrmac.Përmes këtij projekti do të krijohet një platformë e faktorëve relevantë në fushat e bujqësisë, trashëgimisë kulturore, peizazhit dhe planifikimit, të cilat do të kontribuojnë në zhvillimin e bujqësisë së qëndrueshme në Mal të Zi duke hartuar rekomandime për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional për mbrojtjen, planifikimin dhe menaxhimin e peizazheve tradicionale bujqësore. Zbatimin e projektit do ta shoqërojë një fushatë që promovon rëndësinë e peizazhit tradicional bujqësor për kulturën dhe identitetin vendor.

Projekti zbatohet nga organizata "EXPEDITIO Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm Hapësinor“, me mbështetjen e partnerëve dhe me bashkëpunimin e Rrjetit të Zhvillimit Rural të Malit të Zi. Financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të projektit rajonal "Bujqësi e Qëndrueshme për një Ballkan të Qëndrueshëm: ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për avokim dhe zhvillim të politikave në Ballkanin Perëndimor", i cili zbatohet nga konsorciumi rajonal i OShC-ve: IEP (Shqipëri), FLORZON (ish Republika Jugosllave e Maqedonisë), AKTIV (Kosovë*), CZIP (Mali i Zi), të udhëhequr nga ORCA (Serbi).

Për më shumë informacione, vizitoni faqen e shoqatës “EXPEDITIO”Shikoni historitë tona të suksesshme!

Top