GRANT I TRAINING - SHËNDETI DHE MIRËQENIA E RIPËRTYPËSVE TË VEGJËL

GRANT I TRAINING - ZDRAVLJE I DOBROBIT MALIH PREŽIVARA

Projekti "Advokimi në fushën e shëndetit, produktivitetit dhe mirëqenies së ripërtypësve të vegjël në zonat rurale të rajonit të Gjirokastrës në Shqipërinë e jugut" u zbatua nga shoqata "Fondacioni Royal Albania" nga Shqipëria, me mbështetjen e partnerëve të saj.

Qëllimi i projektit ishte diversifikimi i sistemit dhe të rritja e prodhimit të ushqimit, për të arritur sigurinë e ushqimit në rajonin e Gjirokastrës nëpërmjet mbarështimit të fuqishëm dhe të qëndrueshëm të ripërtypësve të vegjël dhe përmes një kornize të përmirësuar të politikave në këtë fushë. Projekti u përqendrua në nevojën e kontrollit dhe eliminimit të tri sëmundjeve të ripërtypësve të vegjël (antraksi, bruceloza dhe agalaktia), të cilat janë të shpeshta në Shqipërinë jugore, e që përveç shëndetit të kafshëve, rrezikojnë edhe shëndetin e njerëzve.

REZULTATET E PROJEKTIT:

1. Mbrojtja më e mirë e shëndetit të kafshëve dhe njerëzve përmes vaksinimit të ripërtypësve të vegjël kundër sëmundjeve të përbashkëta të kafshëve dhe njerëzve

  • Katër strategjitë për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve janë hartuar për katër komuna në rajonin e Gjirokastrës në Shqipërinë jugore në bazë të hulumtimeve të kryera dhe me konsultime me palët kryesore të interesit. Qëllimi i strategjive është përcaktimi i masave të kontrollit dhe çrrënjosja e tri sëmundjeve të ripërtypësve të vegjël, që janë të përbashkëta për njerëzit dhe kafshët (antraksi, bruceloza, agalaktia).
  • Koalicioni i palëve kryesore të interesit është krijuar për të advokuar masat e përfshira në strategji. Anëtarët e Koalicionit, duke përfshirë organizatat e shoqërisë civile, veterinarët privat, prodhuesit bujqësor, përpunuesit e qumështit dhe palët tjera të interesit, kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi dhe janë zotuar që do të advokojnë masat e përfshira në strategji para vendimmarrësve.
  • Të gjitha delet në rajonin e Gjirokastrës, janë vaksinuar kundër brucelozës, si rezultat i fushatës së advokimit dhe punës së Koalicionit gjatë vitit 2018. Planet janë bërë për vaksinimin e ripërtypësve të vegjël kundër antraksit në zonat e prekura.

2. Forcimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile dhe përfshirja e medieve në fushatën për mbrojtje më të mirë të shëndetit të kafshëve dhe njerëzve në Shqipëri.

  • Trajnimet për anëtarët e koalicionit dhe gazetarët, rreth advokimit, lobimit dhe mbrojtjes së shëndetit dhe mirëqenies së ripërtypësve të vegjël, janë organizuar me qëllim të suksesit sa më të lartë të advokimit. Gazetarët që kanë marrë pjesë në këto trajnime kanë vazhduar të transmetojnë dhe shpërndajnë informacione rreth rëndësisë së vaksinimit të kafshëve kundër sëmundjeve të përbashkëta për njerëzit dhe kafshët.
  • Trajnimet për prodhuesit bujqësor rreth mbrojtjes së shëndetit dhe mirëqenies së ripërtypësve të vegjël, janë organizuar me fokus të veçantë tek të rinjtë dhe gratë në fshatra. Këto trajnime kanë kontribuar në informimin e prodhuesve bujqësor rreth vaksinimit si masë preventive të shfaqjes së sëmundjeve të përbashkëta për njerëzit dhe kafshët.
  • Trajnimet për përfaqësuesit e drejtorive rajonale të bujqësisë dhe njësive vendore në temën e hartimit të strategjive për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, rëndësinë e masave të propozuara dhe mënyrën e implementimit të tyre. Për një numër të madh të pjesëmarrësve në këto trajnime (sidomos për veterinarët), kjo ishte hera e parë që kanë marrë pjesë në trajnime të ngjashme në këtë temë.

Projekti u realizua nga organizata “Fondacioni Royal Albania” nga Shqipëria, nën mbështetjen e partnerëve dhe bashkëpunëtorëve. Projektin e ka financuar Bashkimi Evropian, në kuadër të projektit rajonal “Bujqësia e qëndrueshme për një Ballkan të qëndrueshëm: Ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për advokim dhe zhvillim të politikave në Ballkanin Perëndimor", i cili zbatohet nga konsorciumi rajonal i OShC-ve: IEP (Shqipëri), FLOROZON (Maqedonia e Veriut), AKTIV (Kosovë*), CZIP (Mali i Zi), të udhëhequr nga ORCA (Serbi).

Ju lutem shkarkoni posterin e prezantimit të projektit.

Për më shumë informacione, vizitoni faqen zyrtare të shoqatës.

*Ky emërtim nuk cenon qëndrimet për statusin dhe është në përputhje me Rezolutën nr. 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së „Për deklaratën e pavarësisë së Kosovës“.Shikoni historitë tona të suksesshme!

Top