GRANT I TRAINING - MASAT STIMULUESE NË BUJQËSI

GRANT I TRAINING - PODSTICAJNE MERE U POLJOPRIVREDI

Shoqata qytetare "Resurs centar" nga Majdanpeku dhe partnerët e saj realizojnë projektin "Politikat e qëndrueshme bujqësore në programet e subvencioneve të vetëqeverisjeve vendore në Serbi - A.S.A.P.". Projekti përfshin territorin e 10 komunave në Krahinën e Timokut dhe Braniçevë, dhe qëllimi i tij është të përcaktojë prioritetet dhe masat që do të financohen në vitin e ardhshëm, duke u bazuar në konsultimet me përdoruesit e stimujve për bujqësi dhe zhvillimin rural nga buxheti i komunës.

Kjo nismë njëvjeçare financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të projektit rajonal "Bujqësi e qëndrueshme për një Ballkan të Qëndrueshëm: Ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për avokim dhe zhvillim të politikave në Ballkanin Perëndimor", i cili zbatohet nga konsorciumi rajonal i OShC-ve: IEP (Shqipëri), FLORZON (Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë) , AKTIV (Kosovë*), CZIP (Mali i Zi), të udhëhequr nga ORCA (Serbi).

Procesi i krijimit, marrjes dhe shpenzimit të këtyre fondeve varion nga komunat. Në disa komuna, fondet shpërndahen pa konkurs, në disa të tjera zbatimi është i dobët, dhe në disa nuk ka informata dhe interesim të mjaftueshëm të fermerëve, fermave dhe shoqatave për stimuj në bujqësi.
Komuna e Majdanpekut çdo vit përcakton rreth 13 milion dinarë për Programin e Stimulimit në bujqësi, por realizohen vetëm 50%.

Projekti ASAP ka për qëllim të hulumtojë arsyet për efikasitet të ulët të masave stimuluese në bujqësi dhe të rekomandojë masa për të përmirësuar efikasitetin e Programit të Masave Stimuluese në bujqësi për pesë komuna të përzgjedhura.

Për më shumë informacione, vizitoni faqen në ueb të „Resus centar“ nga MajdanpekuShikoni historitë tona të suksesshme!

Top