Hulumtim PBVLN

Istrazivanje PPVPV

Prodhimi bujqësor me vlerë të lartë natyrore (PBVLN) në Ballkanin Perëndimor


Pika fillestare për krijimin e një kuadri strategjik dhe ligjor për promovimin e prodhimit bujqësor me vlerë të lartë natyrore është një pasqyrë gjithëpërfshirëse e situatës në këtë fushë.

Në lidhje me kuadrin e projektit "Bujqësi e qëndrueshme për një Ballkan të Qëndrueshëm",bëjmë një analizë krahasuese të kornizave strategjike dhe ligjore në fushën e mbrojtjes së biodiversitetit dhe të mirëqenies së kafshëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian, si dhe një analizë të shembujve të praktikave të mira të bujqësisë së qëndrueshme në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.Së bashku me të dhënat e mbledhura nga territori i vendeve të Ballkanit Perëndimor, një analizë gjithëpërfshirëse e tillë do të shërbejë si bazë për krijimin e Kornizës së Politikës Rajonale për mbrojtjen e biodiversitetit dhe të mirëqenies së kafshëve në zonën bujqësore të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Hulumtimi është duke u realizuar gjatë viteve 2017 dhe 2018. Rezultatet do të jenë të disponueshme në këtë faqe.Top