POLITIKA RAJONALE

Evropske integracije

POLITIKAT PUBLIKE EFEKTIVE MUND TË KRIJOHEN VETËM PËRMES PUNËS SË PËRBASHKËT TË ORGANEVE SHTETËRORE, ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE DHE KOMUNITETEVE SHKENCORE


Përmes projektit "Bujqësi e Qëndrueshme për një Ballkan të Qëndrueshëm" ne mbështesim autoritetet kompetente shtetërore për të zhvilluar politikë në fushën e bujqësisë së qëndrueshme, mbrojtjen e biodiversitetit dhe mirëqenien e kafshëve në Ballkanin Perëndimor.

Platforma Rajonale e Punës i është përkushtuar krijimit të Kornizës së Politikës Rajonale për mbrojtjen e biodiversitetit dhe të mirëqenies së kafshëve në zonën bujqësore. Platforma e punës përbëhet nga institucionet kompetente, organizatat e shoqërisë civile dhe përfaqësuesit e komunitetit shkencor nga Ballkani Perëndimor, të mbështetur nga ekspertët e shquar nga Evropa. Rezultatet e hulumtimit të realizuar në vitet 2017 dhe 2018 do të jenë baza për zhvillimin e Kornizës së Politikës Rajonale për mbrojtjen e biodiversitetit dhe të mirëqenies së kafshëve në zonën bujqësore.

Punën e platformës mund ta ndiqni në këtë ueb faqe.Top