GRANT & TRAINING PROGRAM

Grant i training

DA BI UNAPREDILE STANJE U OBLASTI ODRŽIVE POLJOPRIVREDE NA ZAPADNOM BALKANU I POSTALE PREPOZNATLJIVIJE OD STRANE DONOSILACA ODLUKA I GRAĐANA, ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA MORAJU BITI IZGRAĐENE, OSNAŽENE I UMREŽENE.


Zbog toga je, u okviru projekta “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu” uloženo više od 300 000 EUR u jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu kroz Program obuke i dodele bespovratih finansijskih sredstava.

Cilj našeg Programa, jeste da obezbedi obuke, mentorstvo i finansijsku podršku organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu da realizuju uspešne, vidljive, participativne, efektivne i inovativne projekte javnog zastupanja u oblasti održive poljoprivrede. Projekti treba da jasno i kredibilno predstave značaj i relevantnost održive poljoprivrede donosiocima odluka, građanima i drugim zainteresovanim stranama.

Program je razvijen u skladu sa ORCA Politikom dodele grantova organizacijama civilnog gruštva i sastoji se iz tri komponente:


  • Obuka odabranih OCD za organizacioni razvoj, upravljanje organizacijom i javno zastupanje
  • Pružanje podrške (coaching) u procesu izrade projektnih predloga u oblasti održive poljoprivrede
  • Dodela bespovratnih sredstava za 10 najboljih projektnih predloga koji su usmereni na javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede

Za učešće u Programu, organizacije civilnog društva iz Srbije, Crne Gore, Albanije, Republike Severne Makedonije i sa Kosova*, pozvane su, tokom septembra 2016. godine, da se prijave dostavljanjem svojih projektnih ideja, usmerenih na javno zastupanje u oblastima održive poljoprivrede. Nezavisna tročlana komisija nastojala je da prepozna one projektne ideje koje su imale potencijal da se u daljem procesu izrade punog predloga projekta, razviju u efektivne kampanje javnog zastupanja u oblasti održive poljoprivrede. OCD koje su odabrane za Program navedene su u tabelarnom prikazu


  • 114 vodećih i 169 partnerskih organizacija uključeno u 114 projektnih ideja prijavljenih na konkurs za učešće u Programu
  • 48 vodećih i 173 partnerske organizacije uključeno u prvu komponentu Programa – obuke za organizacije civilnog društva.
  • 10 vodećih i 27 partnerskih organizacija odabrano je za komponentu finansiranja.
  • 10 eksperata angažovano je za obuku, mentorstvo i evaluaciju projektnih predloga organizacija civilnog društva
  • više od 300 000 EUR uloženo u jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu

OBUKE

Prva komponenta programa: Obuka organizacija civilnog društva za organizacioni razvoj, upravljanje organizacijom i javno zastupanje je održana tokom novembra i decembra 2016. godine za svih 48 organizacija odabranih na konkursu.

Tri grupe učesnika pohađale su isti program obuke na tri lokacije: u Kragujevcu, Skoplju i Zrenjaninu.

Tokom četiri dana, organizacije su bile u prilici da nauče i primene znanje o unutrašnjem upravljanju, strukturi, strateškom dugoročnom organizacionom planiranju, kako da koriste istraživanje da potkrepe svoje aktivnosti, kako da efektivno komuniciraju svoje rezultate ka željenoj publici, kako da prate i evaluiraju rezultate i uticaj svojih aktivnosti.

MENTORSTVO

Nakon realizacije prve komponente Programa: Obuka organizacija civilnog društva za organizacioni razvoj, upravljanje organizacijom i javno zastupanje, otvoren je konkurs koji je pozvao svih 48 organizacija učesnica u Programu, da prijave svoje pune projektne predloge u oblasti održive poljoprivrede za finansiranje.

U procesu izrade projektnih predloga, organizacijama je obezbeđena ekspertska podrška (coaching) u okviru druge komponente Programa. Eksperti u oblasti pisanja projektnih predloga su u periodu od januara do marta 2017. godine, radili sa svakom organizacijom pojedinačno na unapređenju njihovih projektnih predloga i razvijanju veština iz oblasti pisanja predloga projekata uključujući narativni predlog i sastavljanje projektnog budžeta.

FINANSIRANJE

10 najboljih predloga usmerenih na javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede, odabrano je za komponentu finansiranja, i to 3 iz Srbije, 2 iz Republike Severne Makedonije, 3 iz Albanije i 2 iz Crne Gore, u koje je uključeno ukupno 10 vodećih i 27 partnerskih organizacija. Lista odabranih projekata i organizacija, dostupna je u okviru tabelarnom prikazu. Organizacije su navedene po abecednom redu.

Projektne predloge je evaluirala nezavisna tročlana komisija, na osnovu objektivnih, jasno definisanih kriterijuma koji su bili unapred dostupni predlagačima. Članovi Evaluacione komisije su istaknuti eksperti u oblastima poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite prirode, odnosno razvoja civilnog sektora i organizacionog razvoja.

Odabrani projekti, pokrivaju širok spektar tema poput zaštite potrošača, politika u oblasti upravljanja vodnim resursima, organske poljoprivrede, zdravlja i dobrobiti farmskih životinja, nacionalnog i lokalnog finansiranja poljoprivrede, zaštite tradicionog poljoprivrednog predela i drugih.

Ukupan fond za jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede iznosi preko 300 000 EUR i obuhvata troškove obuka za javno zastupanje i organizacioni razvoj, pružanja podrške za izradu projektnih predloga (coaching) i finansiranja projekata organizacija civilnog društva.


* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.Pogledajte naše uspešne priče!

Top