GRANT I TRAINING - KOMASACIJA U SLUŽBI ODRŽIVE POLJOPRIVREDE

GRANT I TRAINING - KOMASACIJA U SLUŽBI ODRŽIVE POLJOPRIVREDE

„Komasacija poljoprivrednog zemljišta kao instrument održivog razvoja poljoprivrede“ je bio projekat koji je realizovalo udruženje QSK NATYRA iz Albanije sa svojim partnerima, u cilju ostvarivanja preduslova za konstruktivan dijalog baziran na znanju, između donosioca odluka na nacionalnom nivou i organizacija civilnog društva, na temu komasacije poljoprivrednog zemljišta u Albaniji. Projekat je razvio model komasacije na primeru opštine Fier u Albaniji.

REZULTATI PROJEKTA:

1. Razvijen model komasacije zemljišta na primeru opštine Fier u Albaniji

  • Program komasacije zemljišta opštine Fier, izrađen je na osnovu istraživanja sprovedenog u okviru projekta i zvanično je usvojen od strane opštine Fier i izglasan od strane zainteresovanih strana na Nacionalnoj konferenciji o komasaciji zemljišta koju je organizovala Natyra. On je danas aktivan dokument i model koga Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Albanije može da iskoristi u drugim opštinama.
  • Program je nastao uz aktivno učešće svih zainteresovanih strana (prestavnika opštinske uprave, administrativnih jedinica, regionalnih direktorata, poljoprivrednih proizvođača i eksperata za komasaciju zemljišta).Preko 500 ljudi je učestvovalo u diskusijama o nacrtu programa.
  • Uspešan model poljoprivredne zadruge u administrativnoj jedinici Xara je identifikovan i prikazan članovima Parlamenta kao jedna od mogućih mera za rešavanje problema fragmentacije zemljišta i uključen u Program komasacije zemljišta opštine Fier.

1. Otvoren dijalog o komasaciji zemljišta u Albaniji na nacionalnom nivou

  • Dokument o stavu sa preporukama za unapređenje Nacionalne strategije komasacije zemljišta, izrađen je tokom projekta i predstavljen relevantnim institucijama na održanim sastancima;
  • Predlog za unapređenje Nacionalne strategije komasacije zemljišta, nacrta zakona o komasaciji zemljišta, odnosnopredlog za uspostavljanje institucionalnog mehanizma za implementaciju mera podrške farmerima usvojila je Komisija za proizvodne aktivnosti i živontu sreidnu pri Vladi Albanije;
  • Jednoglasno su izglasaniProgramkomasacije zemljišta opštine Fieri Dokument o stavu sa preporukama za unapređenje Nacionalne strategije komasacije zemljišta, od strane učesnikaNacionalne konferencije. Dokumenti su zatim poslat skupštini Albanije, premijeru i relevatnnim ministarstvima.

Projekat je realizovala organizacija „QSK NATYRA” iz Albanije, uz podršku partnera i saradnika. Finansirala ga je Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Preuzmite poster prezentacije projekta.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.Pogledajte naše uspešne priče!

Top