GRANT I TRAINING - AKTIVNA AGRO-JAVNOST

GRANT I TRAINING - AKTIVNA AGRO-JAVNOST

Cilj projekta „Aktivna agro javnost“ je bio doprinos uspostavljanju održivog upravljanja zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje u regiji Bokokotorskog zaliva, kroz aktivno učešće civilnog društva u procesima donošenja odluka, implementaciju politika i propisa na lokalnom nivou i promociju održive poljoprivredne proizvodnje.

REZULTATI PROJEKTA:

1. Unapređeni lokalni planovi upravljanja otpadom merama održivog upravljanja zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje

  • Sprovedena je analizauspešnosti upravljanja zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje na farmama, a rezultati analize su korišćeni prilikom javnog zastupanja unapređenja lokalnih planova upravljanja otpadom.
  • Lokalni planovi upravljanja otpadom su izmenjeni u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novizahvaljujući javnom zastupanju sprovedenom kroz projekat, na način da uključe održivo upravljanje zelenim otpadom (kompostiranje).
  • Izmenjena je Odluka lokalnih samoupravaKotor i Tivat o merama podrške poljoprivrednim proizvođačima. Ove dve opštine su među merama podrške definisale i meru podrške programima održivog upravljanja zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje.
  • Potpisan i usvojen Memorandum o saradnji između opština Kotor, Tivat i Herceg Novi i Eko Centra DELFINi partnera na projektu. Ovim dokumentom, potpisnici su se obavezali da rade na unapređenju upravljanja zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje – kompostiranju, edukaciji poljoprivrednih proizvođača o održivoj poljoprivredi.

2. Ojačani kapaciteti poljoprivrednih proizvođača u Bokokotorskom zalivu za kompostiranje

  • Realizovana je obukapoljoprivrednih proizvođača za održivo upravljanje zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje – kompostiranje.
  • Sistem kompostiranja na svojoj farmi obavezalo se da uspostavi 45 poljoprivrednih proizvođača, korisnika programa obuke. Oni su dobili na poklon kompostere, a tokom uspostavljanja sistema kompostiranja, imali su savetodavnu podršku i monitoringEko centra Delfin.Svi korisnici su uspešno uspostavili sistem kompostiranja,a tokom projekta, većina je uspešno proizvela kompost.
  • Izrađene su brošure o održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje – kompostiranju i dobroj poljoprivrednoj praksi, kao i priručnik „Kalendar poljoprivrednih radova“. Namena ovih materijala je da pomognu poljoprivrednim proizvođačima prilikom uspostavljanja sistema kompostiranja.

Projekat je realizovala organizacija „Eko Centar DELFIN” iz Crne Gore, uz podršku partnera i saradnika. Finansirala ga je Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Preuzmite poster prezentacije projekta.

Za više informacija posetite sajt udruženja “Eko Centar DELFIN”

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.Pogledajte naše uspešne priče!

Top