GRANT I TRAINING - ODRŽIVOST MALIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

GRANT I TRAINING - ODRŽIVOST MALIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Projekat „Učinite male važnim – unapređenje održivosti malih poljoprivrednih gazdinstava putem proizvodnje sa dodatom vrednošću manjeg obima i transparentnim merama podrške“se bavio nekim od najvažnijih problema malih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji.

Cilj projekta je bio jačanje pozicije malih poljoprivrednih proizvođača u Srbiji, kroz ostvarivanje bolje zaštite proizvoda sa oznakom geografskog porekla, jačanje svesti o potrebi uvođenja mera fleksibilnosti za male i tradicionalne poljoprivredne proizvođače u zakonodavstvu koje se tiče bezbednosti hrane i boljim izborom mera podrške koje se tiču malih poljoprivrednih proizvođača.

REZULTATI PROJEKTA:

1. Bolja kontrolaoznaka geografskog porekla

  • Sveobuhvatno istraživanje u oblasti kontrole oznaka geografskog porekla, sprovedeno je uz učešće svih zainteresovanih strana. Ovo istraživanje je identifikovalo glavne probleme koje nadležni organi moraju rešiti, kako bi se obezbedila bolja valorizacija proizvoda sa oznakom geografskog porekla;
  • Dokument o stavu sastavljen na osnovu istraživanja, koji zahteva od nadležnih ministarstava rešavanje uočenih problema u vezi sakontrolom oznaka geografskog porekla;

2. Veća fleksibilnost zahteva bezbednosti hrane i bolji uslovi poslovanja za male poljoprivredne proizvođače

  • Pravilnik o merama fleksibilnosti za male proizvođače za proizvode životinjskog porekla, usvojen je u januaru 2018. godine, na osnovu kampanje javnog zastupanja vođene kroz ovaj projekat. Pravilnikće olakšati poslovanje malim poljoprivrednim proizvođačima,a u njegovoj izradi, učestvovala je Asocijacija poljoprivrednika;
  • Istraživanjeprepreka kojeimaju mali poljoprivredni proizvođači u usklađivanju poslovanja u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti hrane sprovedeno je kroz projekat;
  • Dokument o stavu je izrađen na osnovu istraživanja i zahteva od nadležnih ministarstava podršku u rešavanju uočenih problema u vezi sa statusom i preprekama u poslovanju malih poljoprivrednih proizvođača.

3. Transparentnije mere podrške za poljoprivredne proizvođače

  • „Izveštaj iz senke“sastavljen je u toku projekta, u kome su istaknuti glavni problemi u vezi sa merama podrške (subvencijama) u oblasti poljoprivrede, njihovom distribucijom i efektima, transparentnosti trošenja poljoprivrednog budžeta, IPARD komponentom, kao i u vezi sa pristupom informacijama od javnog značaja. Ciljizveštaja je unapređenje dijaloga između farmera i relevantnih institucija o inkluzivnijim i efikasnijim merama podrške.

Projekat je realizovala organizacija „Asocijacija poljoprivrednika” iz Srbije, uz podršku partnera i saradnika. Finansirala ga je Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Preuzmite poster prezentacije projekta.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.Pogledajte naše uspešne priče!

Top