GRANT I TRAINING - POTROŠAČI U SRCU POLJOPRIVREDNE POLITIKE

GRANT I TRAINING - POTROŠAČI U SRCU POLJOPRIVREDNE POLITIKE

Projekat „Pređi na organsko: Potrošači u srcu poljoprivredne politike“,bio je usmeren na podršku kreiranju ambijenta za organsku proizvonju u Severnoj Makedoniji koja je u skladu sa interesima potrošača.

Cilj projekta je bio da osnaži civilno društvo da razvije preporuke zasnovane na činjenicama i EU modelima za unapređenje političkog i zakonodavnog okvira u oblasti organske proizvidnje kao dela održive poljoprivrede. Projekat je zastupao interese potrošača u procesu formulacije i implementacije poljoprivrednih politika, te s tim u vezi, jačao saradnju između organizacija civilnog društva, državnih institucija, farmera i medija u cilju razvoja organske proizvodnje i potrošnje. Dodatno, projekat je doprineo jačanju svesti potrošača o zdravstvenim, socijalnim i benefitima u oblasti zaštite životne sredine od organskih proizvoda.

REZULTATI PROJEKTA:

1. Bolji zakonodavni okvir za organsku proizvodnju

  • Studija “Organska hrana: bliža potrošačima”,izrađena je na osnovu istraživanja sprovedenog tokom projekta, sa ciljem predlaganja mera za stimulaciju organske proizvodnje u Severnoj Makedoniji. Studija sadrži i akcioni plan koji može služiti kao početna tačka u kreiranju novog strateškog dokumenta Ministarstva poljoprivrede u oblasti organske proizvodnje.
  • Javni izraz podrške Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovođenju ključnih preporuka sadržanih u Studiji, ostvaren je zahvaljujući kampanji javnog zastupanja koja je sprovedena tokom projekta. Tom prilikom najavljena je implementacija dela mera, dok će druge biti uključene u buduće dokumente Ministarstva na ovu temu.
  • “Organska radna grupa” Ministarstva poljoprivredeuključila je Organizaciju potrošača Makedonije čime je organizacija dobila dodatni prostor da nastavi svoj rad na unapređenju politika i propisa u oblasti organske proizvodnje.

2. Veća informisanost potrošača o koristima od organske poljoprivrede i bolja dostupnost organskih proizvoda

  • Mobilna aplikacija“Organski put” sa interaktivnom on-line mapomizrađena je sa ciljem lakšeg povezivanja proizvođača organiskih proizvoda i potrošača. Aplikacija sadrži funkcionalnost pretrage i mogućnost da pokaže mapu puta kako bi korisnik mogao fizički da dođe do izabranog proizvođača ili mesta prodaje organskih proizvoda.
  • Saradnja i komunikacija sa organskim proizvođačima u Severnoj Makedoniji ojačana je kroz izradu mobilne aplikacije, kao i saradnja između organizacija civilnog društva, medija i proizvođača na polju promocije proizvodnje i potrošnje organskih proizvoda.
  • Plan strateškog pozicioniranja organskih proizvoda na nacionalnom tržištu hrane izrađen je tokom projekta. Ovaj Plan je namenjen organskim proizvođačima kao vodič za bolje pozicioniranje i uključuje analizu tržišta, industrijske trendove na nivou EU, ciljeve i novu tržišnu strategiju koja uključuje specifičnosti organske proizvodnje.

Projekat je realizovala „Organizacija potrošača Makedonije”, uz podršku partnera i saradnika. Finansirala ga je Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Preuzmite poster prezentacije projekta.

Za više informacija posetite sajt udruženja “Organizacija potrošača Makedonije”.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.Pogledajte naše uspešne priče!

Top