GRANT I TRAINING - DECENTRALIZOVANA, PARTICIPATIVNA I INTEGRISANA VODNA POLITIKA

GRANT I TRAINING - DECENTRALIZOVANA, PARTICIPATIVNA I INTEGRISANA VODNA POLITIKA

Cilj projekta „Javno zastupanje decentralizovane, participativne i integrisane vodne politike“ je podrška promeni od državno kontrolisane vodne politike ka decentralizovanoj, participativnoj i integrisanoj vodnoj politici u Albaniji koja će stimulisati uključivanje svih zainteresovanih strana u ovoj oblasti da se bolje ostvare lokalne ekonomske i društvene potrebe, odnosno zaštitu životne sreidine.

Naime, u Albaniji gde je poljoprivredno zemljište plodno, a klima povoljna, jedan ograničavajući faktor jeste kvalitet i upravljanje vodom i navodnjavanjem. Menadžment navodnjavanja baziran na participaciji kroz organizacije korisnika voda – volonterske asocijacije farmera, uspostavljene u skladu sa Zakonom o navodnjavanju i isušivanju, bio je podržan od strane projekata Svetske Banke gotovo 15 godina. Danas je upravljanje navodnjavanjem centralizovano, a cilj ovog projekta će biti da pokrene dijalog o ponovnoj decentralizaciji navodnjavanja, odnosno ostvari izmene nacrta zakona o navodnjavanju i isušivanju u cilju decentralizacije upravljanja sistemom navodnjavanja i omogući participaciju organizacija korisnika voda i drugih relevantnih zainteresovanih strana u ovoj oblasti.

Projekat će uspostaviti radnu grupu koja će se baviti istraživanjem u cilju kreiranja predloga politika, lobiranjem za usvajanje decentralizovane vodne politike i jačanjem svesti javnosti o značaju efikasnijeg sistema navodnjavanja u Albaniji.

Projekat finansira Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Za više informacija posetite stranicu udruženja AEEMCPogledajte naše uspešne priče!

Top