GRANT I TRAINING - ZDRAVLJE I DOBROBIT MALIH PREŽIVARA

GRANT I TRAINING - ZDRAVLJE I DOBROBIT MALIH PREŽIVARA

Projekat „Javno zastupanje u oblasti zdravlja, produktivnosti i dobrobiti malih preživara u ruralnim oblastima regiona Đirokastra u južnoj Albaniji“, realizovalo je udruženje „Royal Albania Foundation“, iz Albanije, uz podršku svojih partnera.

Cilj projekta je bila diverzifikacija sistema i povećanje proizvodnje hrane, u cilju ostvarivanja bezbednosti hrane u regionu Đirokastra kroz ojačano i održivo gajenje malih preživara (ovaca i koza) i unapređen okvir politika u ovoj oblasti. Projekat se fokusirao na potrebu kontrole i eliminacije tri oboljenja malih preživara (antraks, bruceloza, agalakcija) koja su česta u južnoj Albaniji, a pored zdravlja životinja, ugrožavaju i zdravlje ljudi.

REZULTATI PROJEKTA:

1. Bolja zaštita zdravlja životinja i ljudi kroz vakcinaciju malih preživara protiv bolesti zajedničkih životinjama i ljudima

  • Četiri strategije o zdravlju i dobrobiti životinjakreirane su za četiri opštine regiona Đirokastrau južnoj Albaniji na osnovu sprovedenog istraživanja i uz konsultacije sa ključnim akterima. Cilj strategija je utvrđivanje mera kontrole i iskorenjivanja tri oboljenja malih preživara koja su zajednička ljudima i životinjama (antraks, bruceloza, agalakcija).
  • Koalicija ključnih aktera kreirana je radi zastupanja mera sadržanih u strategijama. Članovi Koalicije, uključujući organizacije civilnog društva, privatne veterinare, poljoprivredne proizvođače, prerađivače mleka i druge aktere, potpisali su memorandum o razumevanju i obavezali se da će zastupati mere sadržane u strategijama pred donosiocima odluka.
  • Sve ovce u Đirokaster regionu, vakcinisane su protiv bruceloze, kao rezultat kampanje javnog zastupanja i rada Koalicije tokom 2018. godine. Planovi su napravljeni za vakcinaciju malih preživara protiv antraksa u žarišnim oblastima.

2. Jačanje kapaciteta poljoprivrednih proizvođača, organizacija civilnog društva i uključivanje medija u kampanju za bolju zaštitu zdravlja životinja i ljudi u Albaniji

  • Obuke za članove koalicije i novinare, o zavnom zastupanju, lobiranju i zaštiti zdravlja i dobrobiti malih preživara organizovane su sa ciljem veće uspešnostikampanje javnog zastupanja. Novinari koji su učestvovali u ovim obukama, nastavili su da prenose i distribuiraju informacije o značaju vakcinacije životinja bolesti zajedničkih ljudima i životinjama.
  • Obuke za poljoprivredne proizvođače o zaštiti zdravlja i dobrobiti malih preživara, organizovane su sa posebnim fokusom na mlade i žene na selu. Ove obuke su doprinele informisanju poljoprivrednih proizvođača o značaju vakcinacije kao mere prevencije pojave bolesti zajedničkih ljudima i životinjama.
  • Obuke za predstavnike Regionalnih poljoprivrednih direktorata i lokalnih samouprava na temu izrade strategijao zdravlju i dobrobiti životinja, značaja predloženih mera i načina njihove implementacije. Za veliki broj učesnika ovih obuka (posebno veterinara), ovo je bio prvi put da učestvuju na sličnim obukama na ovu temu.

Projekat je realizovala organizacija „Royal Albania Foundation” iz Albanije, uz podršku partnera i saradnika. Finansirala ga je Evropska unija, u okviru regionalnog projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ koji realizuje regionalni konzorcijum OCD: IEP (Albanija), FLOROZON (Republika Severna Makedonija), AKTIV (Kosovo*), CZIP (Crna Gora), predvođen organizacijom ORCA (Srbija).

Preuzmite poster prezentacije projekta.

Za više informacija posetite stranicu udruženja Royal Albania Foundation.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.Pogledajte naše uspešne priče!

Top