ODRŽIVA POLJOPRIVREDA

Održiva poljoprivreda

Održiva poljoprivredna proizvodnja je nastala kao potreba da se osmisle načini poljoprivredne proizvodnje koji ne degradiraju prirodne resurse, a koji istovremeno donose visoke prinose i prihode poljoprivrednim proizvođačima.

Kako poljoprivreda u velikoj meri zavisi od usluga koje pružaju ekosistemi, održivom poljoprivredom se teži smanjenju negativnih antropogenih uticaja na životnu sredinu, kroz efikasno korišćenje, očuvanje i unapređenje kvaliteta prirodnih resursa.

Očuvani prirodni resursi i unapređen kvalitet životne sredine u održivim sistemima proizvodnje su na usluzi ne samo sadašnjim, već i budućim generacijama.

Održiva poljoprivredna proizvodnja podrazumeva da poljoprivrednici aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka i imaju konkretne koristi od ekonomskog razvoja, dobre uslove za rad i dobre cene za svoje poljoprivredne proizvode.

Pojam održive poljoprivrede se može definisati kao integrisani sistem biljnih i stočarskih proizvodnih praksi koji dugoročno zadovoljavaju potrebe ljudi za hranom, čuvaju kvalitet životne sredine i prirodnih resursa, imaju visoku ekonomsku vrednost i unapređuju kvalitet života farmera, lokalne zajednice i društva u celini (FAO).


Održiva poljoprivreda obuhvata tri aspekta održivosti: socijalnu, ekonomsku i očuvanje kvaliteta životne sredine. Ako se zanemari jedan od ovih aspekata, dovodi se u pitanje održivost drugih. Ona je ključna za dugoročni socio-ekonomski razvoj svake države, što je naročito slučaj sa zemljama u razvoju, zato što poljoprivreda vrši snažan uticaj na ostale sektore društva i predstavlja jedan od najznačajnih stubova blagostanja i razvoja društva.


Benefite održive poljoprivrede osećaju svi – od poljoprivrednih proizvođača koji ostvaruju direktnu ekonomsku korist i bolji pristup tržištu, preko privrede i povećanog profita usled proizvodnje kvalitetnih proizvoda, do potrošača koji na tržištu mogu odabrati kvalitetnu, bezbednu i zdravu hranu.

ODRŽIVA POLJOPRIVREDA

RAZVOJ RURALNE
EKONOMIJE

Poljoprivredna proizvodnja niskog intenziteta, kvalitetni prehrambeni proizvodi, tradicionalni zanati i ruralni turizam mogli bi predstavljati srž održivog ruralnog razvoja širom Zapadnog Balkana.

RAZVOJ RURALNE EKONOMIJE

Održiva poljoprivreda utiče na razvoj ruralne ekonomije. Unapređenjem znanja i jačanjem kapaciteta zajednica u ruralnim područijima za prelazak na održivu poljoprivredu, kreira se potencijal i za razvoj drugih privrednih delatnosti koje se na nju oslanjaju. Poslednjih godina, posebna pažnja se poklanja potencijalu „održivog ruralnog turizma“ kao jednom od ključnih sektora ruralne ekonomije u zemljama Zapadnog Balkana, koji doprinosi stvaranju novih radnih mesta i ostvarivanju dodatnih prihoda. Na primer, poljoprivredna proizvodnja visoke prirodne vrednosti , kao značajan aspekat održive poljoprivrede, tesno je povezana sa stvaranjem i održavanjem tradicionalnih predela Zapadnog Balkana, što predstavlja mogućnost za razvoj ne samo ruralnog turizma, već i eko-turizma ili agro-turizma. Održiva poljoprivredna proizvodnja mogla bi da dovede do održive ekonomske budućnosti i boljeg kvaliteta života za ruralne zajednice.

UNAPREĐENJE
JAVNOG
ZDRAVLJA

Održiva poljoprivreda nam obezbeđuje sigurnu i zdravu hranu prirodnog porekla, koja ne samo da nema negativne posledice po zdravlje ljudi, već i doprinosi poboljšanju zdravlja.

UNAPREĐENJE JAVNOG ZDRAVLJA

Održiva poljoprivreda utiče na unapređenje javnog zdravlja. Ograničavanjem korišćenja pesticida i drugih hemijskih sredstava koji se koriste u poljoprivredi, ruralnim zajednicama na Zapadnom Balkanu se obezbeđuje zdrava voda, čist vazduh i plodno zemljište. Ograničavanjem upotrebe antibiotika i hormona u stočarskoj proizvodnji, te podizanjem standarda dobrobiti farmskih životinja, unapređuje se bezbednost i kvalitet hrane životinjskog porekla. Potrošačima i u ruralnim i u urbanim sredinama održiva poljoprivreda obezbeđuje sigurnu i zdravu hranu prirodnog porekla, koja ne samo da nema negativne posledice po zdravlje ljudi, već i doprinosi poboljšanju zdravlja.

UBLAŽAVANJE POSLEDICA
KLIMATSKIH PROMENA

Mnogobrojne metode održive poljoprivrede pomažu poljoprivrednicima da zaštite svoju poljoprivrednu proizvodnju od posledica klimatskih promena.

UBLAŽAVANJE POSLEDICA KLIMATSKIH PROMENA

Održiva poljoprivreda doprinosi ublažavanju posledica klimatskih promena. Prakse koje utiču na klimatske promene, uključujući obimnu upotrebu veštačkih đubriva, intenzivnu stočarsku proizvodnju, obimnu upotrebu pesticida i uništavanje šuma koje su prirodni filteri gasova sa efektom staklene bašte, nisu zastupljene u održivoj poljoprivredi ili su zastupljene u znatno manjem obimu. Postoji veliki broj različitih metoda održive poljoprivrede koje se mogu primeniti kako bi se poljoprivrednici zaštitili od posledica klimatskih promena. Neke od ovih metoda podrazumevaju: prilagođavanje proizvodnje lokalnim uslovima klime (mešoviti zasadi ili gajenje autohtonih rasa), prekrivanje golog zemljišta ili zemljišta između useva pokošenom travom, senom ili slamom kako bi se vlaga duže zadržavala, ili postavljanje rezervoara za sakupljanje kišnice.

UNAPREĐENA DOBROBIT
ŽIVOTINJA

Prakse održive poljoprivrede su u skladu sa potrebama životinja jer ne narušavaju njihovu dobrobit a istovremeno su korisne i za farmere i za potrošače.

UNAPREĐENA DOBROBIT ŽIVOTINJA

Održiva poljoprivreda unapređuje dobrobit životinja jer podrazumeva bolje uslove njihovog gajenja (npr. veći prostor, ispašu, manju gustinu naseljenosti i drugo). Tako npr. životinje koje se gaje u održivim sistemima koji obezbeđuju dobru dobrobit farmskih životinja, najčešće su zdravije, što smanjuje mortalitet, upotrebu veterinarskih lekova, a samim tim i troškove proizvođača. Upotreba slame i dodatnog prostora za svinje može povećati stopu njihovog rasta, a uvođenje predmeta za obogaćenje sredine kao što su bale slame, gume, viseći predmeti i slično može značajno smanjiti pojavu griženja ušiju i repova, te na taj način redukovati troškove proizvođača. Slično tome, u poređenju sa kravama visoke produktivnosti, krave niže produktivnosti su zdravije, plodnije i duže žive, što smanjuje troškove zamene jedinki i povećava cenu prodaje teladi.Top