... Dodeljeni grantovi za 10 najboljih projekata | Održiva poljoprivreda za održivi Balkan

Dodeljeni grantovi za 10 najboljih projekata

01.06.2017

Dodeljeni grantovi za 10 najboljih projekata

REZULTATI EVALUACIJE APLIKACIJA PODNETIH U OKVIRU PROGRAMA OBUKE I DODELE BESPOVRATIH SREDSTAVA „ODRŽIVA POLJOPRIVREDA ZA ODRŽIVI BALKAN“

Više od 300 000 EUR za jačanje kapaciteta OCD na zapadnom Balkanu   Najboljih 10 projektnih predloga, podnetih od strane organizacija civilnog društva iz Albanije, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i sa Kosova* odabrano je za finansiranje kroz Program obuke i dodele bespovratnih sredstava u okviru projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“.

Ukupno 44 organizacija je evaluirano nakon podnošenja aplikacija, od njih 48 koje su učestvovale u komponentama Programa koje se tiču obuka i mentorstva za izradu projekata. Od tih 44, najboljih 10 projekata javnog zastupanja u oblasti održive poljoprivrede, odabrano je za dodelu bespovratnih sredstava i to 3 iz Srbije, 2 iz Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, 3 iz Albanije i 2 iz Crne Gore, u koje je uključeno ukupno 10 vodećih i 27 partnerskih organizacija.

Nezavisna tročlana komisija evaluirala je projektne predloge na osnovu objektivnih, jasno definisanih kriterijuma koji su bili unapred dostupni aplikantima i odabrala 10 najboljih predloga usmerenih na javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede.

Članovi Evaluacione komisije su istaknuti eksperti u oblastima poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite prirode, odnosno razvoja civilnog sektora i organizacionog razvoja.

1. Dubravka Velat – konsultantkinja i trenerica sa 25-ogodišnjim iskustvom u razvoju civilnog društva i demokratskog razvoja kroz jačanje kapaciteta civilnog društva u IPA zemljama, a naročito Bosnia i Herzegovina, Hrvatska, Kosovo, Macedonija, Crna Gora i Srbija.

2. Boris Erg – ekspert sa 20-ogodišnjim iskustvom u oblasti zaštite prirode i menadžmenta prirodnih resursa u civilnom sektoru, javnim i medjunarodnim organizacijama.

3. Dragana Tar – specijalista za lokalni i ruralni razvoj sa sveobuhvatnim iskustvom u oblastima zaštite životne sredine, jačanja kapaciteta civilnog društva i razvoju sistema proizvodnje hrane orijentisane ka kvalitetu.

Odabrani projekti pokrivaju širok spektar tema poput zaštite potrošača, politika u oblasti upravljanja vodnim resursima, organske poljoprivrede, zdravlja i dobrobiti farmskih životinja, nacionalnog i lokalnog finansiranja poljoprivrede, zaštite tradicionog poljoprivrednog predela i drugih.

Lista odabranih projekata i organizacija, dostupna je u okviru tabelarnog prikaza. Organizacije su navedene po abecednom redu. Ukupan fond za jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede iznosi preko 300 000 EUR  i obuhvata troškove obuka za javno zastupanje i organizacioni razvoj, pružanja podrške za izradu projektnih predloga (coaching) i finansiranja projekata organizacija civilnog društva.

Podsećamo:

Program obuke i dodele bespovratnih sredstava realizujemo sa ciljem jačanja kapaciteta OCD za javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede na zapadnom Balkanu. Program se sastoji iz tri komponente:

• Obuka odabranih OCD za organizacioni razvoj, upravljanje organizacijom i javno zastupanje (novembar i decembar 2016)

• Pružanje podrške (coaching) u procesu izrade projektnih predloga u oblasti održive poljoprivrede (januar – mart 2017)

• Dodela bespovratnih sredstava za 10 najboljih projektnih predloga koji su usmereni na javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede (jun 2017 – jun 2018)   Regionalni projekat “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ usmeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje putem istraživanja, obuka i umrežavanja.

Projekat realizuje regionalni konzorcijum organizacija civilnog društva iz Albanije (Institut za politiku životne sredine), bivše jugoslovenske republike Makedonije (FLOROZON), Kosova* (NGO AKTIV) i Crne Gore (Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP), predvođen Organizacijom za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA iz Srbije. Projekat traje četiri godine (2016-2019) i finansiran je od strane Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija, Generalni direktorat za proširenje i susedsku politiku (DG NEAR) u okviru programa za jačanje civilnog društva i medija (Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015). Ukupni budžet projekta iznosi 960.760 eura

_______________
* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.
Top